EA256X Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot ICT innovation, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Electrical Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle

Examensarbete, också benämnt självständigt arbete, syftar till att studenterna ska tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Innan examensarbetskursen påbörjas identifierar studenten en lämplig examensarbetsuppgift och formulerar ett projektförslag, så att detta kan godkännas av examinator. Uppgiften ska väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

 • Studenten skriver en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. 
 • Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.
 • Studenten genomför självständigt ett examensarbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.
 • Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet. 
 • Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på avancerad nivå.
 • Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt fastställd mall.

Lärandemål *

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna

 • visa fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen förutbildningen
 • delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
 • med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt utvärdera detta arbete
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt identifiera behovet av ytterligare kunskap
 • på svenska eller engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 • inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället
 • inom ramen för det specifika examensarbetet identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska beaktas
 • inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet

i syfte att kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, enligt de nationella målen för civilingenjörsexamen och teknologie masterexamen i högskoleförordningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, innefattande kurser som är relevanta för examensarbetet, inklusive en kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Ifall studenten är inskriven på ett civilingenjörsprogram ska samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen vara avklarade.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I PRO1 ingår

 • individuell plan för examensarbete
 • förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie
 • skriftlig rapport med sammanfattning/abstract på både svenska och engelska
 • självvärderingsrapport
 • muntlig presentation
 • skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå
 • slutversion av rapporten.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.

Samtliga examinationsmoment ska vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Robert Lagerström

Pontus Johnson

Robert Rönngren

Mattias Hammar

Rolf Stadler

Viktoria Fodor

Gunnar Karlsson

Danica Kragic Jensfelt

Anders Västberg

Slimane Ben Slimane

Jens Zander

Jan Ingemar Markendahl

Zhonghai Lu

Ana Rusu

Elena Dubrova

Hannu Tenhunen

Christian Schulte

Anders Hallén

Johan Montelius

Gerald Q Maguire Jr

Ingo Sander

Seif Haridi

Mikael Östling

Peter Sjödin

Gunnar Malm

Johnny Öberg

Carl-Mikael Zetterling

Håkan Olsson

Mark T Smith

Saul Rodriguez Duenas

Ahmed Hemani

György Dán

Markus Hidell

Markus Flierl

Konrad Tollmar

Lars Kildehøj

Tobias Oechtering

Carlo Fischione

David Broman

Cicek Cavdar

Panagiotis Papadimitratos

Sarunas Girdzijauskas

Jim Dowling

Guowang Miao

Dejan Manojlo Kostic

Arvind Kumar

Marina Petrova

Marco Chiesa

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EA256X

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.