Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s anknutna stiftelser

Här hittar du kortfattad information om de cirka 90 stiftelser, som bildats genom olika donationer till KTH under årens lopp och som idag förvaltas av KTH. Vissa stiftelser riktar sig till studenter, andra mot lärare, forskare och doktorander.

Om stiftelserna

Detta är en sammanställning av de stiftelser som förvaltas av KTH. När en stiftelse är utlyst (öppen för ansökan) finns den på Stipendieutlysningar för studenter  eller Stipendieutlysningar för anställda . Du måste vara inloggad med ditt KTH-konto för att kunna se utlysningarna.

Cirka 90 stiftelser, som bildats genom olika donationer till KTH under årens lopp, förvaltas för närvarande av KTH. Varje stiftelses ändamål är angivet i dess stiftelseförordnande (donationshandling). Majoriteten av KTH:s anknutna stiftelser, cirka 50 stiftelser, ger stipendier för studieändamål till studerande inom grundutbildningen. Hit hör bland annat de äldsta stiftelserna KTH förvaltar, som donerades redan 1866 till KTH:s föregångare, Kongl. Teknologiska Institutet. För dessa gåvomedel skapades stipendiefonder för medellösa elever, som utmärkt sig för flit, goda anlag och ett hedrande uppträdande. Dessa stiftelser delar fortfarande ut stipendier till KTH:s studenter (allmänna studerandestipendierna).

Ett 30-tal stiftelser ger stipendier för resor till lärare, forskare och doktorander oberoende av ämnesområde. Övriga stiftelser bidrar till forskningsverksamheten inom en viss gren av KTH:s forskning.

En av de största stiftelserna som KTH förvaltar är stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944 års donation, som årligen delar ut KTH:s Stora Pris. Donator, som önskat förbli anonym, föreskrev att priset skulle gå till svensk medborgare som bland annat genom epokgörande upptäckter, sinnrika tillämpningar eller konstnärlig insats haft stor betydelse för Sverige.

KTH:s priser och utmärkelser

Hitta stiftelser på sidan

A B C D E F
G H I K L M
N O P R S T
V W Y Z

Almfonden, Stiftelsen

Donationsår: 1948. Stiftelsens ändamål är att främja den elektrotekniska undervisningen vid KTH:s avdelning för elektroteknik genom att bereda avdelningens lärare tillfällen till studieresor. Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Almgrens fond, Stiftelsen

Donationsår: 1941. Stiftelsens ändamål är att stödja biokemisk forskning vid avdelningen för jäsningslära. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Aulin-Erdtman-Fonden för organisk kemi, Stiftelsen

Donationsår: 1990. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för resa till unga kemister vid KTH för deltagande i internationella konferenser rörande organisk-kemisk grundforskning. Medel kan också anslås för att bekosta utländska organiska kemisters föredragsbesök i Stockholm. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Beckers Jubileumsfond, Stiftelsen AB Wilh.

Donationsår: 1990. Stiftelsens ändamål är att främja doktorandstudier inom kemi med inriktning på materialteknik för färg och ytbehandling. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Bergshögskolans jubileumsfond, Stiftelsen

Donationsår: 1927. Stiftelsens ändamål är att till Bergsvetenskapliga fackavdelningens förfogande användas för resestipendier för studenter och biblioteksändamål. Skolan för industriell teknik och management.

Bernströms stiftelse

Donationsår: 1908. Stiftelsens ändamål är att understödja behövande och flitiga studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Berwalds stiftelse

Donationsår: 1978. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid högskolan i årskurs 1-4 inom programmen Materialdesign (CMATD), Kemiteknik (CTKEM) och Samhällsbyggnad (CSAMH) som uppmuntran för framstående matematiska studier.

Björns stiftelse

Donationsår: 1914. Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendier åt yngre ingenjörer. Ingår i de allmänna resestipendierna.

Borgquists stiftelse

Donationsår: 1962. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt en förtjänt, från högskolan utexaminerad elektroingenjör för fortsatta studier (för licentiatexamen, doktorsavhandling eller specialstudier i elektroteknik i utlandet). Undantagsvis får stipendium tilldelas "speciellt begåvad studerande inom sektionen för elektroteknik" som efter fullgjorda prestanda i övrigt önskar fortsätta ett "betydelsefullt elektrotekniskt examensarbete". Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Brandels stiftelse

Donationsår: 1904. Släktstiftelse. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studenter på högskolan, med företräde åt donators anförvanter. härstammande från kamreraren Carl Henrik Brandel (avliden 9 oktober 2004). Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Carlssons insamlingsstiftelse för akademiskt ledarskap, Janne

Donationsår: 1998. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt en eller flera personer som under föregående år gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap. Nominering av kandidater kan göras av alla akademiska såväl som forskningsstödjande organisationer.

Cederbloms stiftelse

Donationsår: 1919. Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till en eller flera studerande för utförande av särskilda, påbörjade, framgångsrikt bedrivna studier inom fackavdelningen för maskinbyggnad och mekanisk teknologi i första hand inom läroämnena ångteknik och flygteknik. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Cedergrens stiftelse, Telefondirektör H T

Donationsår: 1909. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium antingen åt begåvade och insiktsfulla svenska elektrotekniker, vilka är i behov för att genom studieresor eller praktisk verksamhet i främmande land fullständiga sin utbildning i elektroteknik eller därmed sammanhängande områden eller åt dylika elektrotekniker som är i behov för att företa undersökningar eller experiment för bestämt, för högskolans styrelse uppgivet ändamål. För att komma i åtnjutande av stipendium bör sökande efter avlagd examen under minst två högst fem år ha utövat praktisk elektroteknisk verksamhet. Vart femte år ska en silvermedalj tilldelas framstående författare inom elektroteknikens område, med företräde för svensk, samt att eventuellt överskott får delas ut som bidrag för fortsatt författarverksamhet inom elektroteknikens område. Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Cellulosaföreningens Sverigefond, Stiftelsen

Donationsår: 1933. Stiftelsens ändamål är att finansiera en professur i cellulosateknik och träkemi samt utrustning, litteratur och resor i anknytning till tjänsten. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Dahls stiftelse

Donationsår: 1941. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till en eller flera studerande vid högskolan som erhållit betyg i den större kursen inom ämnet läran om vattenmotorer och pumpar. Skolan för industriell teknik och management.

Danielssons stiftelse

Donationsår: 1901. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till någon eller några avgångna eller avgående vid högskolan som uttryckt önskan om att förkovra sig utomlands. Ingår i de allmänna resestipendierna. 

Eggerts stipendiestiftelse, V

Donationsår: 1885. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt studerande vid programmet för materialdesign. Ingår i Bergsstiftelserna.

Engbloms stipendiefond, Stiftelsen

Donationsår: 1982. Stiftelsens ändamål är att möjliggöra studieresor till USA för vid högskolan utbildade civilingenjörer inom telefoni- och telegraffacket. Skolan för elektroteknik och datavetenskap. 

Ericssons fond, Stiftelse E C

Donationsår: 1939. Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendier till forskarstuderande eller yngre ingenjörer inom starkströmsteknik. Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Erikssons minnesfond, Stiftelsen Adolf och Märta

Donationsår: 1999: Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap och högre utbildning vid KTH. Ingår i de allmänna resestipendierna.

Erikssons stiftelse för materialteknik, Olle

Donationsår: 2000. Stiftelsens ändamål är att främja forskning och högre teknisk utbildning inom materiallära/materialteknik genom stipendier till disputerade, företrädesvis yngre, forskare för konferensdeltagande samt kortare forskningsvistelser. Utlyst hela året.

Fellenius stiftelse

Donationsår: 1917. Stiftelsens ändamål är att ge stipendium åt avgående studerande vid civilingenjörsprogram S, som utmärkt sig för framgång i studier och för praktiskt anlag samt ådagalagt flit och ett hedrande uppförande. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Gibson-Cronstedt, Stiftelsen

Donationsår: 1926. Släktstiftelse. Stiftelsens ändamål är att ge stipendium åt behövande och skicklig student vid högskolan av släkterna Gibson, Cronstedt eller Norström (släkterna Gibson, härstammande från 1865 avlidne grosshandlaren William Gibson å Ionsered, Cronstedt, härstammande från fd generaldirektören greve Rudolf Cronstedt eller som är avkomling av Claes G Norström). Om inte någon lämplig stipendiat finns inom släkterna tilldelas ordinarie student stipendium. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Gimbergs stiftelse

Donationsår: 1921. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt en eller flera förtjänta studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Glödlampfabrikernas stipendiefond, Stiftelsen

Donationsår: 1925. Stiftelsens ändamål är att dela ut ett eller högst fyra stipendier till elektrotekniker, eller annan ingenjör eller arkitekt, med grundexamen från KTH samt efter minst två års praktisk verksamhet. Stipendierna är avsedda att ge stipendiat tillfälle att genom resor eller genom praktisk verksamhet i utlandet studera eller/och i Sverige eller utlandet utföra undersökningar eller experiment beträffande ljuskällor eller belysningsteknik. Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Göransson, Stiftelsen A H

Donationsår: 1918. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt person som efter avslutade studier vid KTH:s fackskola för bergsvetenskap eller efter på annat sätt vunnen lämplig kvalifikation ägnar sig åt forskningsarbete som kan bli av betydelse för svenskt järn- och stålframställning och förädling. Skolan för industriell teknik och management.

Göranssons Sandviken stipendiefond, Stiftelsen Henrik

Donationsår: 1943. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till personer som skaffa sig utbildning vid eller genom Kungliga Tekniska högskolan. Till stipendiat ska utses person, som ådagalagt anlag och flit i sina studier samt stadga och skötsamhet i levernet och med hänsyn härtill och till sina ekonomiska förhållanden kan anses vara förtjänt och i behov av att för sin utbildning erhålla stipendium. Om olika sökande har tämligen likvärdiga meriter, ska den, vars utbildning inriktas på industriell verksamhet eller på för industrins betydelsefull vetenskapligt område, äga företräde.

Hagbarths stiftelse, Per

Donationsår: 2009. Stiftelsen ändamål är att dela ut stipendier till civilingenjörer, som är innovatörer och entreprenörer, utexaminerade vid KTH, närmst från efterföljare till de avdelningar, som under 1940-talet benämndes kemi och kemisk teknologi, respektive teknisk fysik, att utveckla sina affärsidéer i egna företag.

Haglinds fond, Stiftelsen

Donationsår: 1925. Stiftelsens ändamål är att understödja högskolans avdelning för skeppsbyggeri (avdelning för marina system).

Hesselgrens stiftelse

Donationsår: 1920. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier åt flitiga, begåvade mindre bemedlade studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Heumans fond, Stiftelsen

Donationsår: 1953. Stiftelsens ändamål är att understödja högskolans bibliotek vid inköp av litteratur inom områdena teoretisk mekanik och tillämpad matematik.

Hoffmans stiftelse

Donationsår: 1897. Stiftelsens ändamål är att stödja flitiga, begåvade och behövande studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Holms stiftelse, Fysikern fil.dr Ragnar

Donationsår: 2006. Stiftelsens ändamål är att stödja och belöna vetenskaplig forskning inom ett brett område, främst innefattande teknisk fysik och närstående vetenskaper, även teknikhistoria, med företräde så långt som möjligt för arbeten som ligger nära Ragnar Holms verksamhet och livsgärning (helårsstipendium till forskare, doktorand eller post-doc).

Huldts stiftelse

Donationsår: 1917. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till mindre bemedlade studenter i fjärde årskursen vid programmet för materialdesign. Ingår i Bergsstiftelserna.

Hultqvists stiftelse

Donationsår: 1874. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till medellösa eller mindre bemedlade och flitiga studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Håkanssons stiftelse

Donationsår: 1917. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till mindre bemedlade studerande som kvalificerat sig. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

ISSLS 2000, Stiftelsen

Donationsår: 2000. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till den eller dem som på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig genom väl utförda och insiktsfulla examensarbeten av hög klass vars resultat förväntas kunna ge ett värdefullt bidrag till utvecklingen av olika typer av accessnät eller för utvecklingen av tjänster över kommunikationsnät.

Kamratstipendiefonder, Stiftelsen Tekniska högskolans i Stockholm

Donationsår: 1912. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till någon förtjänt student i var och en av högskolans sektioner. Till stipendiat utväljes den som av kamraterna anses därtill mest förtjänt.

Kjellbergs J E stiftelse

Donationsår: 1897. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till mindre bemedlade och flitiga studenter vid högskolan. Vid lika meriter ska de som ägna sig åt Bergsvetenskap äga företräde. Ingår i de allmänna studerandestipendierna.

Klasons stiftelse

Donationsår: 1928. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till, från högskolans kemiska avdelning, utexaminerade civilingenjörer som avser vid kemisk institution inom högskolan ägna sig åt undersökning av betydelse för kemisk industri (företräde för doktorand). Endast svensk medborgare kan tilldelas stipendium. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Klemmingska stiftelsen

Donationsår: 1918. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till mindre bemedlade flitiga studerande. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Kreügers stiftelse

Donationsår: 1942. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande inom väg- och vattenbyggnad och arkitektur, speciellt byggnadsteknik, som har utmärkt sig för framgång i studier och som har fallenhet för forskning. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Kruhs stiftelse

Donationsår: 1920. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid programmet för materialdesign eller för inköp av undervisningsmaterial. Ingår i Bergsstiftelserna.

KTH India scholarship foundation, Stiftelsen The

Donationsår: 2011. Stiftelsens ändamål är att bereda tillfälle för två stipendiater från Indien per läsår, att utbilda sig på avancerad nivå vid KTH. 

KTH India Scholarship

KTH:s innovationspris, Stiftelsen

Donationsår: 2020. Stiftelsens ändamål är att uppmärksamma dem som har bidragit till ett bättre samhälle med sina innovationer. Kandidaterna nomineras.

KTH-V:s resefond, Stiftelsen

Donationsår: 1989. Stiftelsens ändamål är att ge aktiva doktorander, forskare och lärare anställda vid KTH-V möjligheter till kontakter med utländska institutioner genom att dela ut resestipendier för resor utom Norden. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

KTH:s stiftelse för vetenskap och högre utbildning

Donationsår: 1971. Stiftelsens ändamål är att främja forskning samt utveckling av utbildningsmetoderna vid KTH. Till stipendiat bör i första hand utses person, som i sin verksamhet vid högskolan bedriver forskning och/eller högre utbildning särskilt av interdisciplinär karaktär.

KTH:s stora pris ur 1944 års donation, Stiftelsen

Donationsår: 1944. Stiftelsens ändamål är att främja hela vårt folks framåtskridande inom dess kulturområde, genom att dela ut stipendium till svensk medborgare som genom epokgörande upptäckter, geniala uppfinningar och konstruktioner i särskilt hög grad befordrat det inom alla arbetsfält gemensamma målet: vårt folks kulturella framåtskridande.

Kullgrens fond, Stiftelsen

Donationsår: 1957. Stiftelsens ändamål är avlönande av viss personal, stipendier åt forskare och studerande, inköp av apparater, studieresor, allt i samband med verksamheten vid kemisk teknologi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Levins fond, Stiftelsen

Donationsår: 1982. Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen för inköp av teknisk litteratur och tidskrifter till högskolebiblioteket.

Lindahls stiftelse

Donationsår: 1927. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till förtjänstfulla studenter inom väg- och vattenbyggnadsfacket. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Linders stiftelse

Donationsår: 1980. Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendier vid högskolans sektion för kemi, företrädesvis studerande inom ämnesområdet kemisk apparatteknik. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. 

Lindstedts stiftelse, Anders

Donationsår: 1933. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till från KTH utexaminerad person, som avser att vid högskolan doktorera samt som stipendier för resor till viss förvaltnings- och bibliotekspersonal. 

Lindstrands stiftelse

Donationsår: 1896. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier som resestöd till unga män och kvinnor som genomgått fullständig kurs vid högskolan och som avser att ägna sig åt industriellt yrke. Ingår i de allmänna resestipendierna. 

Lindströms P F stiftelse

Donationsår: 1897. Stiftelsens ändamål är att dela ut reseunderstöd till någon från högskolan utgången ingenjör som ägnat sig åt mekaniken. Obemedlad sökande ska ha förmånsrätt. Sökande av Smålands Nation äger förmånsrätt. 

Lundeqvists stiftelse

Donationsår: 1958. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom skeppsbyggnadskonsten, främst vid KTH. 

Malmes stiftelse

Donationsår: 1984. Stiftelsens ändamål är att ge stipendium till studerande vid fackavdelningen för elektroteknik för möjliggörande av praktiktjänstgöring utomlands - främst i England, Tyskland, Frankrike - under sommaruppehållen. Även examensarbete utomlands kan komma i fråga. Företräde ges dem som specialiserat sig på studium av starkströmsteknik. Skolan för elektroteknik och datavetenskap. 

Malméns stiftelse

Donationsår: 1919. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till obemedlade och flitiga studenter vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Melanders stiftelse

Donationsår: 1947. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier åt studerande vid högskolan. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Nelsons minnesstiftelse, Bergsingenjör Tore

Donationsår: 1934. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium åt någon vid högskolan studerande, arbetsam och välartad ung man, som utbildar sig vid programmet för materialdesign. Ingår i Bergsstiftelserna. 

Nobelska stiftelsen

Donationsår: 1927. Stiftelsens ändamål: Forskningsstipendium kan tilldelas civilingenjör från KTH:s utbildningslinje för kemi. I första hand skall stipendier delas ut för forskningsarbete inom det sprängämnestekniska området eller angränsande områden av den kemiska teknologin som är av betydelse för sprängämnesindustrin. I andra hand får stipendier delas ut för forskning i angränsande områden inom kemitekniken. I tredje hand får stipendier delas ut för forskning inom angränsande områden vid högskolan. Studiestipendium kan tilldelas studerande inom KTH:s utbildningslinje för kemi, vilken i sitt examensarbete behandlar någon uppgift inom de ovan angivna ämnesområdena. Endast svensk medborgare. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. 

Norberg Fund, Stiftelsen Rudolph Carl

Donationsår: 2004. Stiftelsens ändamål är att uppmuntra och stödja högskolans studenter som studerar inom ämnesområdet amerikansk-svenska ekonomiska relationer. Stipendium delas i första hand ut till den som skriver den bästa uppsatsen, rapporten eller forskningsrapporten rörande amerikansk-svenska ekonomiska relationer. I andra hand delas stipendium ut för studier, forskning eller besök vid Cornell University, USA

Nyströmers stiftelse

Donationsår: 1913. Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendier till en eller flera från högskolan utexaminerade yngre ingenjörer i första hand inom väg- och vattenbyggnadsfacket, i andra hand från samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning mot huskonstruktion eller anläggningsprojektering och i tredje hand från samhällsbyggnadsprogrammet (övriga inriktningar). Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Owens stipendiestiftelse, Samuel

Donationsår: 1874. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studenter vid Kungl. Teknologiska Institutet. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Paulssons minnesfond, Stiftelsen Rolf L.

Donationsår: 1981. Stiftelsen ändamål är att ge unga kemister i grundutbildningen vid KTH stimulerande utländska erfarenheter och kontakter, främst genom att dela ut stipendier för resor för deras deltagande i internationella konferenser (kongresser, symposier, personliga överläggningar) rörande kemiteknisk grundforskning. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Petersohns minne, Stiftelsen

Donationsår: 1981. Stiftelsens ändamål är att stödja grundforskning inom det aero- och hydrodynamiska området; kan användas för forskares studiebesök, deltagande i konferenser, symposier eller liknande, för utländska forskares resor och uppehållskostnader vid högskolan, anordnande av konferenser och symposier vid det egna lärosätet samt för den utåtriktade representationen i samband därmed. Skolan för teknikvetenskap.

Petersson W minnesfond, Stiftelsen

Donationsår: 1948. Stiftelsens ändamål är att understödja forskningsarbeten och studieresor för lärare vid avdelningen för bergsvetenskap. Skolan för industriell teknik och management.

Philips stiftelse

Donationsår: 1964. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till högt begåvad, från högskolan utexaminerad väg- och vattenbyggare eller arkitekt för studieresa eller forskningsarbete i och för ernående av teknologie doktorsgrad. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. 

Platins stipendiestiftelse, Otto och Anna

Donationsår: 1910. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till flitiga och begåvade studenter vid högskolan, med företräde för studerande från Göteborg. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Pleijelfonden, Stiftelsen

Donationsår: 1943. Stiftelsens ändamål är att främja teknisk-vetenskaplig forskning vid KTH:s avdelning för elektronik. Skolan för elektroteknik och datavetenskap. 

Romans stiftelse

Donationsår: 1919. Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendium till en student som genomgått högskolans kemisk-tekniska avdelning. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Roos stiftelse

Donationsår: 1926. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier åt från KTH utexaminerade studerande med svenskt medborgarskap för utförande av visst vetenskapligt arbete av betydelse för teknisk vetenskap eller industrin med företrädesrätt för arbete inom kemi. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. 

Rundqvists stiftelse

Donationsår: 1912. Stiftelsens ändamål är att dela ut studiestipendier åt studenter vid Tekniska högskolan, vilka genom flit och begåvning gjort sig derav förtjänta. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Sahlins stiftelse

Donationsår: 1927. Stiftelsens ändamål är att dela ut ett eller högst tre stipendier till student som studerar vid programmet för materialdesign. Ingår i Bergsstiftelserna.

Signeuls fond, Stiftelsen

Donationsår: 1977. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till doktorand, lärare eller annan forskare vid högskolan för resa till konferens, kongress eller dylikt eller vistelse vid annat universitet/forskningslaboratorium i utbytes- och forskningssyfte. Ingår i de allmänna resestipendierna.

Silléns fond, Stiftelsen

Donationsår: 1973. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till assistent, doktorand, lärare eller annan person som bedriver forskarutbildning eller forskning inom sektionen för kemi, företrädesvis inom ämnena analytisk, fysikalisk, organisk eller oorganisk kemi. Stipendiet ska användas för resa till konferens, kongress etc eller för vistelse vid annat universitet/forskningslab i utbildnings- och forskningssyfte. Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Smitts stiftelse

Donationsår: 1904. Släktstiftelse. Minne av civilingenjör August Emil Wilhelm Smitts. Släkting till Johan Wilhelm Smitt. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till mindre bemedlade, flitiga, sedliga och intelligenta studenter vid högskolan, särskilt studerande vid kemiska avdelningen, samt de som är med donator besläktade. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Styffes stiftelse

Donationsår: 1898. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till från Tekniska högskolan avgångna eller avgående studenter, som utmärkt sig för rena seder, redbarhet och kunskaper och som önskar fördjupa sina kunskaper utomlands. Ingår i de allmänna resestipendierna.

Sundahls stiftelse

Donationsår: 1940. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier åt behövande studerande vid avdelningen för arkitektur. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Tamms stipendiestiftelse, Överståthållare Gustaf

Donationsår: 1919. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till en eller högst två förtjänta studerande av svensk nationalitet vid Kungliga Tekniska högskolans program för materialdesign i årskurs tre eller högre, vilken är i behov av understöd för sina studier. Ingår i Bergsstiftelserna.

Teknisk vetenskaplig forskning och utbildning, Stiftelsen för

Donationsår: 2009. Stiftelsens ändamål är att främja teknisk vetenskaplig forskning och utbildning vid KTH för doktorander inskrivna vid KTH. Stipendiaten ges möjlighet att under en längre tid (t.ex. hel termin eller helt läsår) delta i avancerad reguljär undervisning vid utländska universitet eller liknande. Detta med syfte att bedriva studier av stort värde antingen inom ämnesområden som inte företräds av svenska universitet eller högskolor eller för att ta del av undervisning som till art, omfattning och kvalitet avsevärt skiljer sig från den undervisning som kan fås i Sverige.

Teknologiska institutet, Stiftelsen

Donationsår: 1877. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studenter som med framgång fullgjort åtminstone andra årskursen. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Törners stiftelse

Donationsår: 1879. Stiftelsens ändamål är att understödja förtjänta mindre bemedlade studenter, i främsta rummet för resor till praktisk utbildning. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Vattenbyggnadslaboratoriets fond, Stiftelsen

Donationsår: 1926. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för resor till föreståndaren vid vattenbyggnadslaboratoriet eller hans laboratorieassistenter för studie- eller konferensresor utomlands. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Velanders stiftelse

Donationsår: 1948. Stiftelsens ändamål är att genom stipendier stödja teknisk-ekonomisk forskning rörande kraftproduktionens (huvudsakligen vattenkraft), kraftdistributionens och kraftkonsumtionens problem; 1:a hand lärare, 2:a doktorand, 3:e övriga. Skolan för elektroteknik och datavetenskap. 

Wahlbäcks stiftelse

Donationsår: 1926. Stiftelsens ändamål är att stödja behövande studerande från Värmland och vissa orter i Skaraborgs län (Skara, Falköping, Stenums, Bjurums och Bjerka socken). Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Wallins stiftelse

Donationsår: 1978. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för studieändamål. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna.

Wallquists donationsfond, Stiftelsen professor Gunnar

Donationsår: 1971. Stiftelsens ändamål är att tillhandahålla representationsvåning för KTH:s ledning samt att dela ut en medalj som premie för att hedra framstående män inom bergshantering och en studiemedalj för framstående studieresultat till en studerande i sista årskursen.

Wawrinskys stipendiestiftelse, Thure

Donationsår: 1927. Stiftelsen ändamål är att dela ut stipendier till flitiga och behövande studenter med företräde för student med anlag för uppfinningar. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Wenströms stipendiestiftelse, Jonas

Donationsår: 1899. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier åt studerande av elektroteknik. Ingår i de allmänna studerandestiftelserna. 

Yngströms stiftelse

Donationsår: 1907. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till svensk studerande inom bergsvetenskap vid högskolan, sista årskursen. Skolan för industriell teknik och management.

Zanders stiftelse

Donationsår: 1925. Stiftelsens ändamål: årliga räntan av denna fond ska till lika fördelning utgå till två studenter vilka avlagt avgångsexamen vid civilingenjörsprogram S och som har utmärkt sig för framgång i studier samt ådagalagt flit och ett hedrande uppförande. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Har du frågor om stipendier?

KTH har samlat de vanligaste frågorna och svaren om stipendier. 

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte din fråga där är du välkommen att höra av dig till stipendier@kth.se .