Till innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar om stipendier

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om stipendier för studenter från de KTH-anknutna stiftelserna.

Hitta på sidan

Vad är ett stipendium?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Vad är en stiftelse?

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

  • begåvad student som studiestöd
  • person som kommer från Värmland
  • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
  • svensk medborgare
  • person som tagit examen vid KTH
  • person som läser en särskild utbildning
  • person av ett visst kön

En stiftelse är en egen juridisk person. Det är således inte KTH som bestämmer över hur och till vilka mottagare pengarna får delas ut utan detta styrs i stiftelseförordnade. En stiftelse omfattas av i första hand av stiftelselagen men även av bokföringslagen och andra lagar. En stiftelses verksamhet är inte myndighetsutövning och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Det är Länsstyrelsen som har till uppgift att utöva tillsyn över stiftelserna. Det är skillnad på pengar som skänks direkt till KTH (med eller utan villkor) och medel som skänks för att bilda en stiftelse.

Vilka medel får en stiftelse dela ut?

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Kan alla söka stipendium från de KTH-anknutna stiftelserna?

I princip är det bara studerande/forskare/lärare vid KTH som kan söka stipendium.

Kan jag söka stipendium när som helst under året?

Det går bara att söka stipendium när stiftelsen är utlyst, det vill säga öppen för ansökan. Under respektive ansökningstid kommer mer information och ansökningsblanketter att finnas tillgängligt under sidorna för stipendieutlysningar.

Hur ansöker jag? 

Ansökan till de KTH-anknutna stiftelserna fylls i de flesta fall i på webben. Länk till respektive ansökan finns under utlysningstexten. Läs noga igenom anvisningarna och utlysningstexten. Vänligen observera att endast komplett ifyllda ansökningar kommer att behandlas.

Om det inte finns någon blankett får du själv skriva din ansökan. Var noga med att ta med alla uppgifter som efterfrågas inklusive personnummer och e-postadress.

Så söker du stipendium

Hur skriver jag program och årskurs?

Här skriver du förkortningen (programkod och kull, det vill säga vilket år du påbörjade studierna), exempelvis ”CSAMH15”. Uppgifterna finns i Ladok.

Obligatoriska kurser

Det är endast Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond som har kravet på att du ska vara godkänd på samtliga obligatoriska kurser i årskurserna 1 och 2. Vilka kurser som är obligatoriska kontrolleras mot uppgifterna som finns för din kulls program i utbildningsplanen. 

Utbildningsplaner

Om du har en kurs som har bytts ut mot annan kurs eller har en kurs där beteckning ändrats måste du bifoga ett intyg från din studievägledare som visar vilken kurs och med vilken den ersatts av. Sänd in det tillsammans med ansökan.

Om uppgift om ditt program/kull saknas bland utbildningsplanerna behöver du sända med ett intyg från din studievägledare som visar vilka kurser (kod och kursens namn) som är obligatoriska för år 1 och 2 för ditt program och din inriktning.

Meritvärdesberäkning

Så räknas ditt meritvärde ut

Meritvärde ska alltid anges med tre decimaler. I de fall som sista siffran är en nolla kommer den inte att synas i ansökningsformuläret och det är i sin ordning.

KTH ser endast Ladokinformation inom eller fram till de i meritvärdesberäknaren angivna datumen. Behöver du påvisa poäng som är tagna inom rätt tid men registrerats senare i Ladok och som är av relevans måste du få ett intyg som du bifogar med ansökan.

Hur fyller jag i mitt kontonummer?

I de fall som kontonummer efterfrågas är det viktigt att du anger kontonumret på rätt sätt. Kontrollera kontonumret hos din bank. 

Vilka bilagor ska sändas in?

Du ska bara sända in de bilagor som efterfrågas. När du ansöker om ett resestipendium ska du exempelvis lämna en budget och underlag som visar kostnaderna i budgeten. Det kan vara en skärmprint på rese-, hotell- och konferensavgift, en inbjudan eller kopia på biljett (men det finns inget krav på att resan ska vara bokad redan vid ansökningstillfället).

Är ett stipendium skattepliktigt?

Man behöver vanligen inte betala skatt på stipendium för studier och forskning. Det är endast om stipendiet kräver någon motprestation från mottagaren eller om stipendiet delas ut av mottagarens arbetsgivare som det kan bli aktuellt att betala skatt på stipendiet. Att lämna in en reserapport är inte en motprestation utan ett sätt att visa att tilldelat stipendium har använts till just den resan som man tilldelats stipendium för.

Får jag en bekräftelse på att min ansökan har registrerats?

Bekräftelse sänds ut med automatik när ansökan inkommit via hemsidan. I det fåtal fall som en ansökan ska sändas till registrator kommer ingen bekräftelse att sändas ut.

När ska jag fylla i en rekvisition för att få mitt stipendium utbetalt och vart sänder jag den?

När du ansöker via hemsidan anger du bankuppgifter i samband med ansökan i de fall det efterfrågas.

I ett fåtal fall sker utbetalning genom att en rekvisitionsblankett fylls i och sänds in. Rekvisitionsblanketten sänds ut tillsammans med beslutet och ska returneras ifylld och underskriven i original. Stipendiet måste rekvireras inom ett år, annars återgår stipendiebeloppet till stiftelsen.

Rekvisitionen sänds till adressen längst ned på blanketten.

Postadress: KTH, GVS/RSO, Stiftelsefunktionen, 100 44 STOCKHOLM

Internpost: GVS/RSO, Stiftelsefunktionen, TR 1

Hur och när får jag besked om jag har fått ett stipendium?

Alla, både de som får och de som inte får ett stipendium, får besked sänt till den e-postadress som lämnats på ansökan. Vi föredrar att du använder din KTH-mailadress.

Besked om de allmänna resestiftelserna kommer vanligen i slutet av maj. Besked om de allmänna studerandestiftelserna och Stiftelsen Henrik Göranssons Sandviken stipendiefond kommer före midsommar. För övriga stiftelser sänds besked vanligtvis inom två-tre månader efter att ansökningstiden har gått ut.

Regeln är att beskedet sänds ut så fort beslut är fattat. Se även under Hur går handläggningen till?

När betalas mitt stipendium ut?

Utbetalning görs inom en månad efter att beslutet har sänts ut.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Nej, det går inte att få besked innan beslutet sänds ut.

Hur går handläggningen till?

Utlysningstiden är vanligen 3 veckor. Därefter sammanställs inkomna ansökningar och handläggs (genomgång av uppgifterna i ansökan, bilagor och kontroll i Ladok). Handläggningstiden beror på antal inkomna ansökningar och vilka kontroller som ska genomföras. I vissa fall sänds ansökningarna till respektive skola för prioritering. Ett beslutsunderlag tas fram. Beslut fattas av aktuellt stipendieråd, eller -kommitté. Beslut sänds ut via e-post till stipendiater och skolorna. Besked sänds även till de som inte tilldelats stipendium.

Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-03-30