Till innehåll på sidan

KTH Field Studies - resebidrag för exjobb i låg- eller medelinkomstland

Genom KTH har du som är student möjlighet att få ett resebidrag för att bedriva fältstudier i ett låg – eller medelinkomstland, så kallade KTH Field Studies, FS. Via FS skapas möjligheter att få kunskap, förståelse och erfarenheter av utmaningar och miljöer i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.

KTH Field Studies, FS, är ett nytt KTH-finansierat resebidrag som ger dig som KTH-student möjlighet att genomföra ditt examensarbete, på grund eller avancerad nivå, i fält i ett låg- eller medelinkomstland. Studien ska resultera i ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå i form av en rapport på engelska om 15 till 30 högskolepoäng. Utlandsvistelsen ska vara minst åtta sammanhängande veckor. Resebidraget är på 15000 SEK per person. 

Ett FS-arbete kännetecknas av att det har relevans för FN:s globala mål för hållbar utveckling och agenda 2030 . FS förbereder dig som student att verka i en global kontext samt att stärka din kompetens inom de globala hållbarhetsmålen.

KTH Field Studies ersätter det tidigare Sida-finansierade stipendieprogrammet Minor Field Studies (MFS). En första utlysning av FS-resebidraget kommer att ske under hösten 2023 inför vårterminen 2024.

Har du frågor om FS? Mejla fs-info@kth.se .

  KTH Field Studies - Steg för steg

Vad är ett låg- eller medelinkomstland?

Länder som ingår i OECD:s DAC-lista räknar vi som låg- eller medelinkomstländer.

DAC List of ODA receptients 2022-2023 (oecd.org)

Behörighet

För att vara behörig att söka FS-resebidraget ska du:

 • vara student på grundutbildningsprogram (kandidat, magister eller master) vid KTH
 • genomföra examensarbete på grund eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå)

Utöver detta ska du ha avklarat tillräckligt många högskolepoäng inom ditt program:

 • Du som planerar att skriva ditt kandidatexamensarbete i årskurs 3 ska ha minst 120 avklarade högskolepoäng inom programmet, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.
 • Du som planerar att skriva ditt masterexamensarbete i årskurs 5/årskurs 2 på mastern ska ha 180 avklarade högskolepoäng från årskurs 1-3, samt minst 45 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.
 • Sökande som endast läser ett masterprogram på KTH och har tagit sin kandidatexamen på annat lärosäte än KTH måste ha uppnått 45 hp i avslutade kurser vid KTH till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.

Utlandsbloggen

Läs KTH-studenten Idas blogg från hennes exjobbsarbete i Kenya.

Ansökan

Ansökan görs online i två steg: först ett allmänt formulär, och i nästa steg ska du sedan ladda upp följande dokument:

 • Porträttfoto
 • Passfoto
 • Projektbeskrivning på engelska inklusive en preliminär budget. Läs mer på sidan Mall för projektbeskrivning för KTH Field Studies .
 • Intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet som examensarbete.
 • Intyg/brev/mail från kontaktperson i mottagarlandet eller dennes organisation, gärna ställt till KTH, som visar att du är välkommen att utföra din studie i värdlandet.
 • Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, utvecklingsstudier, etc.

Komplett ansökan med bilagor ska vara uppladdad i KTH:s ansökningsportal Mobility Online senast vid angiven tid sista ansökningsdagen.

Urval

Utifrån ansökan görs ett urval där din personliga lämplighet samt projektets utvecklingsrelevans och genomförbarhet bedöms. Behörighetskrav samt kraven för genomförande ska vara uppfyllda för att ett resebidrag ska kunna beviljas. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Projekt som gynnar samarbete med institutioner, personer eller organisationer i mottagarlandet prioriteras i urvalet.

Projekt

Du kan hitta ett projekt på många olika sätt, exempelvis genom din handledare eller examinator på KTH eller genom egna kontakter. Nedan finns det några projektförslag från Stockholm Environment Institute och Engineers Without Borders. 

KTH har också land- och regionansvariga du kan kontakta för att få hjälp med eventuella kontakter och projekt. För kontakt med land- och regionansvariga och för generella frågor, mejla fs-info@kth.se .