Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Field Studies - resebidrag för exjobb i låg- eller medelinkomstland

Genom KTH har du som är student möjlighet att få ett resebidrag för att bedriva fältstudier i ett låg – eller medelinkomstland, så kallade KTH Field Studies, FS. Via FS skapas möjligheter att få kunskap, förståelse och erfarenheter av utmaningar och miljöer i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.

Ansökan

Ansökan inför vårterminen 2025 öppnar i september 2024.

Vi kommer ha ett informationsmöte om KTH Field Studies i september. Om du är intresserad av att delta i informationsmötet får du gärna skriva upp dig i vår intresseanmälan, så kontaktar vi dig när vi har mer information.

Gör en intresseanmälan för KTH Field Studies

KTH Field Studies, FS, är ett KTH-finansierat resebidrag som ger dig som KTH-student möjlighet att genomföra ditt examensarbete, på grund eller avancerad nivå, i fält i ett låg- eller medelinkomstland. Studien ska resultera i ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå i form av en rapport på engelska om 15 till 30 högskolepoäng. Utlandsvistelsen ska vara minst åtta sammanhängande veckor. Resebidraget är på 15 000 SEK per person. 

Ett FS-arbete kännetecknas av att det har relevans för FN:s globala mål för hållbar utveckling och agenda 2030 . FS förbereder dig som student att verka i en global kontext samt att stärka din kompetens inom de globala hållbarhetsmålen. Projektet ska även kopplas till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, samt till de sju prioriteringar som regeringen har fastställt för svenskt utvecklingssamarbete .

De sju prioriteringarna är dessa:
1. Fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning
2. Förbättrad hälsa för de allra mest utsatta
3. Främja frihet och bekämpa förtryck
4. Utökat och effektiviserat klimatbistånd
5. Stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt
6. Stärkta synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken
7. Stärkt humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd

FS-resebidraget är ett sätt att delvis finansiera dina fältstudier utomlands, men observera att du kan skriva ditt examensarbete utomlands även utan FS-resebidraget.

Har du frågor om FS? Mejla fs-info@kth.se .

  KTH Field Studies - Steg för steg

Vad är ett låg- eller medelinkomstland?

Länder som finns med på OECD:s DAC-lista  över länder som mottar utvecklingsbistånd räknas i det här sammanhanget som låg- och medelinkomstländer som man kan åka till inom ramen för KTH FS. 

Behörighet

För att vara behörig att söka FS-resebidraget ska du:

 • vara student på grundutbildningsprogram (kandidat, magister eller master) vid KTH
 • genomföra examensarbete på grund eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå)

Utöver detta ska du ha avklarat tillräckligt många högskolepoäng inom ditt program:

 • Du som planerar att skriva ditt kandidatexamensarbete i årskurs 3 ska ha minst 120 avklarade högskolepoäng inom programmet, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.
 • Du som planerar att skriva ditt masterexamensarbete i årskurs 5/årskurs 2 på mastern ska ha 180 avklarade högskolepoäng från årskurs 1-3, samt minst 45 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå, vilket gäller kurser fram till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.
 • Sökande som endast läser ett masterprogram på KTH och har tagit sin kandidatexamen på annat lärosäte än KTH måste ha uppnått 45 hp i avslutade kurser vid KTH till och med läsperiod 1 det läsår du lämnar in en ansökan om FS.

Utlandsbloggen

Läs KTH-studenten Idas blogg från hennes exjobbsarbete i Kenya.

Ansökan

Ansökan görs online i två steg: först ett allmänt formulär, och i nästa steg ska du sedan ladda upp följande dokument:

 • Porträttfoto
 • Passfoto
 • Projektbeskrivning på engelska inklusive en preliminär budget. Läs mer på sidan Mall för projektbeskrivning för KTH Field Studies .
 • Intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet som examensarbete.
 • Intyg/brev/mail från kontaktperson i mottagarlandet eller dennes organisation, gärna ställt till KTH, som visar att du är välkommen att utföra din studie i värdlandet.
 • Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, utvecklingsstudier, etc.

Komplett ansökan med bilagor ska vara uppladdad i KTH:s ansökningsportal Mobility Online senast vid angiven tid sista ansökningsdagen.

Urval

Utifrån ansökan görs ett urval där din personliga lämplighet samt projektets utvecklingsrelevans och genomförbarhet bedöms. Behörighetskrav samt kraven för genomförande ska vara uppfyllda för att ett resebidrag ska kunna beviljas. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Projekt som gynnar samarbete med institutioner, personer eller organisationer i mottagarlandet prioriteras i urvalet.

Möjlighet att tilldelas MFS-stipendium

De studenter vars projektansökningar fått högst ranking i urvalet kan eventuellt komma att erbjudas Sida-finansierade Minor Field Studies-stipendium (MFS) istället. MFS-stipendiet är på 30 000 kronor och det är inte möjligt att få både ett MFS-stipendium och ett KTH FS resebidrag samtidigt.

Möjligheten att kunna tilldelas MFS-stipendium beror på om KTH tilldelas några MFS-stipendier att dela ut till studenter inför vårterminen 2025. KTH kommer endast kunna ge eventuella MFS-stipendier till studenter med svenskt medborgarskap eller med permanent uppehållstillstånd i Sverige, och endast till projekt i länder som finns med på Sidas lista över länder med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete.

Sök efter länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete (openaid.se)

Projekt

Du kan hitta ett projekt på många olika sätt, exempelvis genom din handledare eller examinator på KTH eller genom egna kontakter. Ett fåtal projektförslag kommer vi att lägga upp på den här sidan. 

KTH har också land- och regionansvariga du kan kontakta för att få hjälp med eventuella kontakter och projekt. För kontakt med land- och regionansvariga och för generella frågor, mejla fs-info@kth.se .