CV-mall för anställning av lärare

Denna CV-mall gäller från och med 10 april 2014 för ansökan om anställning som professor, lektor och biträdande lektor samt vid ansökan om befordran och ansökan om antagning som docent.

I syfte att underlätta hanteringen av din ansökan gäller följande anvisningar:

 1. CV-mallen används med bibehållen numrering.
 2. Ansökan bör skrivas på engelska.
 3. Ansökan ska ställas till rektor (den behöver inte undertecknas).
 4. Ansök via KTH:s rekryteringsverktyg. CV och bilagorna till ditt CV laddas upp i en fil och publikationer laddas upp separat.
 5. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast det datum som angivits i annonsen.

Ansökan om anställning som i <ämnesområde> ().

1. Grundläggande uppgifter

1.1.

Namn.

1.2.

Födelsedatum.

1.3.

Man/Kvinna.

1.4.

Bostadsadress och telefonnummer.

1.5.

Arbetsplatsens adress, telefon och e-postadress.

1.6.

Nuvarande anställning med titel, ämnesområde och placering. Ange anställningsdatum.

1.7.

Tidigare anställningar (inkludera tjänstledigheter).

1.8.

Övrigt.

 

2. Examina och utvärderingar

2.1.

Högskoleexamina. Ange examensår, examenstyp (t.ex. TeknL, TeknD). Bifoga examensbevis.

2.2.

Docentkompetens. Ange år för prövningen. Bifoga intyg.

2.3.

Utvärderingar av egen vetenskap (forskningsråd etc.). Bifoga utvärderingar.

2.4.

Tidigare sakkunnigbedömningar från de senaste fem åren bifogas.

2.5.

Övrigt.

 

3. Vetenskapliga meriter

3.1.

Beskriv din forskningsprofil (max. två sidor).

3.2.

Beskriv din planerade forskningsverksamhet (max. två sidor).

3.3.

Lista (numrera) dina publikationer. Vid färre än tio författare anges samtliga medförfattare i publicerad namnordning. I övrigt anges förste författare, den sökandes namn och antalet medförfattare.

 • Lista sakkunnig-/refereegranskade artiklar i internationella tidskrifter.

3.4.

Övriga publikationer inklusive böcker och patent.

3.5.

Redogör för medel som du erhållit som huvudman eller medsökande de senaste fem åren. Ange huvudman och medsökande. Bifoga intyg.

 • Medel från forskningsråd etc.
 • Medel från EU och stiftelser.
 • Medel från näringsliv och myndigheter.
 • Övriga medel.

3.6.

Redogör för aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser de senaste fem åren. Ange aktivitet, så som plenarföredrag, inbjudet föredrag, artikel eller poster, ordförandeskap, sessionsorganisation etc.

3.7.

Nationella och internationella priser.

3.8.

Ledamotskap i akademier etc.

3.9.

Bedömarerfarenheter/sakkunniguppdrag

 • Editorial/advisory board i internationella tidskrifter.
 • Refereeuppdrag för tidskrifter. Ange vilka tidskrifter och antal uppdrag per år.
 • Uppdrag som opponent.
 • Sakkunniguppdrag, så som anställningsärenden och andra uppdrag.

3.10.

Övrigt vetenskapligt arbete

 • Utställningar.
 • Uppbyggnad av, deltagande och samarbete i internationella nätverk.
 • Vetenskapliga meriter i näringsliv och myndigheter.
 • Övrigt vetenskapligt ledarskap eller utvecklingsarbete som du vill lyfta fram.
 

4. Pedagogiska meriter (ca 6-12 sidor exkl. bilagor)

4.1.

Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida).

4.2.

Lista dina erfarenheter av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom vidareutbildning. Du kommenterar under punkt 4.5.

 • Undervisning.
 • Läromedelsframställning och –utveckling.
 • Administration och ledning av utbildning.
 • Samarbete inom utbildningsprogram.
 • Undervisning av generella färdigheter.
 • Handledning.
 • Pedagogisk aktivitet utanför universitet och högskola.
 • Populärvetenskapliga presentationer.
 • Elektronisk undervisning.
 • Övriga pedagogiska meriter, t.ex. priser och utmärkelser.

4.3.

Teoretisk kunskap.

 • Redogör för dina insikter i pedagogisk teori.
 • Pedagogisk utbildning (lista med kurser och annan relevant utbildningsaktivitet).

4.4.

Förhållningssätt. Redogör för din personliga pedagogiska grundsyn som lärare och handledare (2-4 sidor).

4.5.

Undervisningsskicklighet. Här redovisas den skicklighet du uppnått som lärare på samtliga nivåer. Relatera till det du har skrivit under punkterna 4.3 och 4.4. Skriv underrubriker svarande mot de i punkt 4.2. Styrk dina insatser med kursanalyser och andra dokument.

4.6.

Pedagogisk vidareutveckling. Berätta om din utveckling som lärare och hur du vill fortsätta att utveckla din undervisning.

 

5. Övriga uppdrag

5.1.

Administrativa uppdrag.

 • Erfarenhet av enhetsledning med angivande av tid och enhetens storlek. Med enhet avses forskargrupp, avdelning, institution etc.
 • Medlemskap i styrelser/nämnder inom universitet under de senaste fem åren.
 • Andra professionella administrativa uppdrag.

5.2.

Forskningspolitiska uppdrag.

 • Ledamot i statliga forskningsråd eller kommittéer inom dessa.
 • Ledamot i andra anslagsgivande styrelser eller kommittéer.
 • Bedömningar av svenska och utländska forskningsansökningar (antal/år de senaste fem åren).
 • Ledamot av internationella forskningsråd, program, kommittéer eller rådgivning grupper.
 • Andra expert- och ledarskapsuppdrag av betydelse.

5.3.

Externa kontakter och extern verksamhet.

 • Näringsliv- och myndighetssamverkan.
 • Ledamot av styrelser inom företag och myndigheter.
 • Andra arbeten inom tredje uppgiften.
 

6. Bifogade publikationer

6.1.

Lista max tio publikationer som du i första hand vill åberopa. Skriv en förteckning och kort motivering till urvalet. Bifoga publikationerna till din ansökan.

Till sidans topp