Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”It’s in the between”

Inter-Project Organising in Project Ecologies

Tid: Fr 2022-06-03 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65138159644

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Susanna Hedborg , Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Opponent: Professor Jonas Söderlund, Linköpings Universitet

Handledare: Professor Tina Karrbom Gustavsson, Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Exportera till kalender

QC 20220509

Abstract

Begreppet projekt används idag för att beskriva allt från vardagligauppgifter till genomförande av stora och strukturella förändringar isamhället. Projekt är inte bara en del av vår vardag men också ettväxande forskningsområde fokuserat på att förstå organiseringen av vårtsamhälle. I och med denna projektifiering blir projekt mer och mersammanknutna med varandra, både inom och mellan organisationer. Deträcker inte att förstå det enskilda projektet utan även beroenden mellanprojekt, i multiprojektmiljöer, måste tas hänsyn till. Dessa beroenden kanha inflytande både på arbetet inom projekt och på dess resultat, även omberoendena inte är synliga genom formella relationer. Den häravhandlingen använder konceptet projektekologier för att undersökaberoenden mellan interorganisatoriska projekt. Projektekologier öppnarför att också studera informella beroenden, utöver strategiska ochformella relationer. Genom att fokusera på praktiker är avhandlingensavsikt att utöka förståelsen av multiprojektmiljöer genom att undersökainter-projektpraktiker i projektekologier.

I avhandlingen används byggprojekt som exempel på projektekologi, föratt kunna studera praktiker mellan projekt. Många spatiala beroendenuppkommer mellan parallella och sekventiella byggprojekt, när det utförsinom ett begränsat område. Byggherrarnas agerande mellan projekt inomett stadsutvecklingsområde har studerats genom intervjuer,mötesobservationer och dokumentstudier och det teoretiska fältet routinedynamics har använts som det huvudsakliga analytiska ramverket.Utifrån det har rutiner som uppkommer mellan projekt studerats för attskapa förståelse för praktiker mellan projekt (inter-projekt) och hurberoenden utvecklas till relationer genom gemensamt agerande.

Resultaten visar att byggherrarna som påbörjar projekt i ettstadsutvecklingsområde måste förstå beroenden både inom och mellanprojekt. Då projektekologier pågår utan formellt ledarskap så måstebyggherrarna gemensamt agera för att hantera spatiala beroenden mellansina projekt. Agerande som över tid skapar rutiner mellan projekt. Tillstor del uppkommer byggherrarnas agerande genom självorganisering. Iprojektekologier ligger de största svårigheterna mellan projekt, menockså de största möjligheterna om aktörerna överkommer problem relaterade till maktförhållanden, tillit och resursallokering. Förstadsutvecklingsområden inkluderar dessa möjligheter att skapa nyasociala områden och uppnå hållbarhetsmål.

Genom att flytta fokus till mellanrummen mellan projekt och fokusera påinter-projekt praktiker kan förståelsen av projektekologier utvecklas,genom att inkludera ett inter-projekt lager, horisontellt mellan projekt.Ett inter-projekt lagret kombinerat med att följa rutiner kan hjälpa till attutveckla konceptet projektekologier, och därmed nå bortom attidentifiera aktörer, projekt och organisationer i ett nätverk till att följaderas agerande och praktiker som uppkommer inom projektekologier.

I ett vidare perspektiv bidrar avhandlingen till projektstudier genom attstudera organisering som sker mellan projekt och organisationer, bortomförståelsen för program och megaprojekt som koncept för att förklarakomplex projektorganisering. Mer specifikt utökas förståelsen avorganisering i projektekologier genom att belysa horisontellt agerandemellan projekt. Genom att fokusera på rutiner och zooma in påageranden utvecklas också definitionen av projektekologier, från attcentrera på ett enskilt projekt eller företag till att se mellanrummen.Vidare bidrar avhandlingen till byggledningslitteraturen genom att riktafokus bort från kontraktrelationer och visa hur byggherrarna påverkaroch påverkas av beroenden mellan projekt.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-311731