Till innehåll på sidan

Public Land Development for Sustainability-Profiled Districts

A value co-creation perspective

Tid: Fr 2022-12-09 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69286003221

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Melissa Candel , Fastighetsvetenskap

Opponent: Professor Ellen van Bueren, Delft University of Technology

Handledare: Universitetslektor Jenny Paulsson, Fastighetsvetenskap; Professor Tina Karrbom Gustavsson, Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Exportera till kalender

QC 221116

Abstract

Svenska kommuner utvecklar hållbarhetsprofilerade stadsdelar för att nå offentligahållbarhetsmål på lokal nivå. Många exempel på liknande typer av distrikt finnsockså i andra europeiska länder. Svenska kommuner använder offentligmarkexploatering för att initiera och leda utvecklingen av dessahållbarhetsprofilerade stadsdelar, som ska exemplifiera hållbar utveckling ochfungera som testbäddar för innovation och urban experimentation. Detta fenomenhar tidigare uppmärksammats, men det finns en brist på forskning som undersökeranvändningen av offentlig mark i dessa typer av distrikt. I svenskt sammanhang harmarkägandet ett betydande inflytande på relationen och samverkan mellankommuner och byggherrar vid markexploatering. I hållbarhetsprofileradestadsdelar samarbetar dessa offentliga och privata aktörer under den kommunalamarkanvisningsprocessen, som är en viktig del av exploateringsprocessen påkommunal mark, för att utveckla och implementera nya hållbara lösningar ochpraxis. Detta samarbete under markanvisningsprocessen utforskas i avhandlingen.

Syftet med avhandlingen är att bidra till forskning på markanvisningsprocesser ihållbarhetsprofilerade stadsdelar med ett samverkansperspektiv på offentligt-privatutbyte. Kommunala markanvisningar i hållbarhetsprofilerade stadsdelar analyserasoch tolkas som värdesamskapande processer. Nyttan av att använda kommunalamarkanvisningar för att forma offentlig-privat samverkan och innovation utvärderassedan med hjälp av teorin om värdesamskapande. Fallstudier används för attundersöka kommunala markanvisningsprocesser i hållbarhetsprofilerade stadsdelarpå distriktsnivån. Intervjuer och dokument används för att undersöka komplexaprocessuella och relationella dynamiker, med särskilt fokus på både kommuners ochbyggherrars perspektiv. Forskningen är inriktad på hållbarhetsprofileradstadsdelsutveckling i Sverige för att få en fördjupad förståelse för just dennanationella kontext. Resultaten diskuteras sedan i relation till offentligmarkutveckling i andra länder.

Resultaten visar på att kommunernas möjligheter att samskapa samhällsvärde medoffentlig markexploatering beror på byggherrarnas förmåga att genomförakommunala hållbarhetskrav. Dessa kommunala hållbarhetskrav ingår imarkanvisningsavtal och är förhandlingsbara under resten avmarkanvisningsprocessen. Potentialen för offentligt värdeskapande beror således påkommunernas och byggherrarnas förmåga att tillsammans designa hållbarhetskravför implementation under markanvisningsprocessen, för att översätta kommunalahållbarhetskrav till byggherrens upphandlingskrav. Ett återkommande tema iavhandlingen är att problem, utmaningar och intressekonflikter bottnar i värdekonflikter mellan aktörer vilka är centrala drivkrafter för värdesamskapandemellan kommuner och byggherrar.

Avhandlingen bidrar till forskning om offentlig markexploatering med ett offentligtprivatvärdesamskapande perspektiv. Den ger också kunskap om offentligmarkexploatering, och mer specifikt kommunala markanvisningsprocesser, ihållbarhetsprofilerade stadsdelar, som skiljer sig från mer typiska bebyggelser.Slutligen bidrar avhandlingen med en distrikts- och projektnivåanalys avkommunala markanvisningsprocesser i den svenska kontexten. Med utgångspunkt ianalysen och utvärderingen ges rekommendationer för att öka privat och offentligtvärdeskapande i hållbarhetsprofilerade stadsdelar, baserade på teorin omvärdesamskapande.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-321338