Skip to main content

DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik 6.0 hp

Kurs-PM VT 2021-1

Version 1 – 2021-09-21 11:13:00

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-03-22, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kurs-PM VT 2021-1

Presentation av kursen

Kursens fokus är på programrnering av inbyggda plattformar och hur de kan användas med sensorer och manöverdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.

Bild: projekt från VT2021 studenter: Linnéa Gustafsson, Emma Hagrot, Caroline Lindahl, Nathalie Lock, Johan Christian Ragnar Ottosson, Susanna Sarne, Gustav Sundin, Oskar Svanström

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till sensorer och ställdon och hur de kan programmeras och användas i ett kommersiellt inbyggt system (som Arduino och Raspberry Pi). Kursen har både en teoretisk del i vilken olika egenskaper hos sensorerna och ställdon och deras respektive ingångs- och utsignaler undersöks och förstås, liksom en praktisk del inriktad på realiseringen av en interaktiv multimodal installation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grunden för digital logik och design av digital elektronik
 • programmera en inbyggd plattform
 • använda en programmerbar inbyggd plattform med sensorer och manöverdon
 • förklara grundläggande principer för elektroniken och logiken hos olika sensorer som finns på marknaden
 • översiktligt beskriva elektroniken och logiken hos olika sensorer som finns på marknaden
 • förklara funktionen hos olika sensorer och ställdon (t.ex. ultraljudssensorer, temperatur- och fuktighetsgivare, ljussensorer, accelerometrar, magnetometrar, tryckgivare, enkla elektriska och mekaniska ställdon)
 • rekommendera sensorer som är lämpliga för att analysera en specifik ingångsmodalitet
 • rekommendera ställdon som är lämpliga för att implementera en specifik utgångsmodalitet
 • identifiera sensorteknik som är lämplig för en specifik uppgift
 • programmera enkla tillämpningar som använder ingångssensorer och manöverdon
 • föreslå sensorteknik för design av en interaktiv tillämpning

i syfte att

 • kunna programmera inbyggda plattformar och använda sensorer och manöverdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, Betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Laborationer ( LAB1 )

Projekt ( PRO1 )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

VT 2021-1 (Startdatum 2021-03-22, Svenska)