Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik 6,0 hp

Kursens fokus är på programrnering av inbyggda plattformar och hur de kan användas med sensorer och manöverdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.

Bild: projekt från VT2021 studenter: Linnéa Gustafsson, Emma Hagrot, Caroline Lindahl, Nathalie Lock, Johan Christian Ragnar Ottosson, Susanna Sarne, Gustav Sundin, Oskar Svanström

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60080

Rubriker med innehåll från kursplan DM1588 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till sensorer och ställdon och hur de kan programmeras och användas i ett kommersiellt inbyggt system (som Arduino eller Raspberry Pi). Kursen har både en teoretisk del i vilken olika egenskaper hos sensorerna och ställdon och deras respektive ingångs- och utsignaler undersöks, liksom en praktisk del inriktad på realiseringen av en interaktiv multimodal installation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande principer för sensorer och ställdon
 • förklara funktionen hos olika sensorer och ställdon (t.ex. ultraljudssensorer, temperatur- och fuktighetsgivare, ljussensorer, accelerometrar, tryckgivare, enkla elektriska och mekaniska ställdon)
 • rekommendera sensorer som är lämpliga för att implementera en specifik ingångsmodalitet
 • rekommendera ställdon som är lämpliga för att implementera en specifik utgångsmodalitet
 • programmera en inbyggd plattform
 • designa och programmera interaktiva tillämpningar som använder sensorer och ställdon

i syfte att

 • kunna använda inbyggda plattformar, sensorer och ställdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1318/DD1321/DD1331/ DD100N/ID1018.

Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-DD1327/DD2325/ID1020/ID1021.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt betyg på LAB1 eller PRO1 krävs aktiv närvaro vid seminarier (man får missa två seminarier).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex