DM1588 Sensorprogrammering för medieteknik 6,0 hp

Sensor Programming for Media Technology

Kursens fokus är på programrnering av inbyggda plattformar och hur de kan användas med sensorer och manöverdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 sensor4media för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60215

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Sökbar för CMETE.

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grunden för digital logik och design av digital elektronik
 • programmera en inbyggd plattform
 • använda en programmerbar inbyggd plattform med sensorer och manöverdon
 • förklara grundläggande principer för elektroniken och logiken hos olika sensorer som finns på marknaden
 • översiktligt beskriva elektroniken och logiken hos olika sensorer som finns på marknaden
 • förklara funktionen hos olika sensorer och ställdon (t.ex. ultraljudssensorer, temperatur- och fuktighetsgivare, ljussensorer, accelerometrar, magnetometrar, tryckgivare, enkla elektriska och mekaniska ställdon)
 • rekommendera sensorer som är lämpliga för att analysera en specifik ingångsmodalitet
 • rekommendera ställdon som är lämpliga för att implementera en specifik utgångsmodalitet
 • identifiera sensorteknik som är lämplig för en specifik uppgift
 • programmera enkla tillämpningar som använder ingångssensorer och manöverdon
 • föreslå sensorteknik för design av en interaktiv tillämpning

i syfte att

 • kunna programmera inbyggda plattformar och använda sensorer och manöverdon vid utformningen av interaktiva tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till sensorer och ställdon och hur de kan programmeras och användas i ett kommersiellt inbyggt system (som Arduino och Raspberry Pi). Kursen har både en teoretisk del i vilken olika egenskaper hos sensorerna och ställdon och deras respektive ingångs- och utsignaler undersöks och förstås, liksom en praktisk del inriktad på realiseringen av en interaktiv multimodal installation.

Behörighet

Slutförda kurser DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar och DD1320 Tillämpad datalogi eller motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.