Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

II1302 Projekt och projektmetoder 7.5 credits

Kurs-PM VT 2023-60271

Version 1 – 2023-03-15 15:38:37

Kursomgång

VT 2023-1 (Startdatum 2023-03-20, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kurs-PM VT 2023

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2023

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Gruppdynamik, ledarskap och kommunikation i praktiskt arbete i projektgrupp om 3-8 personer.
 • Teoretisk och praktisk projektmetodik enligt etablerad vetenskap och praxis.
 • Praktisk utveckling, i grupp, av en IT-prototyp med kravspecifikation, arkitektur, design, programmering/konstruktion, implementation och test.
 • Projektekonomi i form av budgetering, planering, utvärdering samt tidsrapportering av arbetet.
 • Skriftligt systemdokumentation, planeringsdokumentation samt rapportskrivning.
 • Vid behov ingår analys av hållbarhetsaspekter och arbetsmiljö. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten, för små IT-projekt, kunna

 • föreslå och redogöra för en lämplig, anpassad och till stor del beprövad projektmetod
 • ur någon ledningsroll ange och med evidens, genom koppling till erfarenhet från genomfört projekt, motivera metodens styrkor och svagheter
 • bidra med idéer och systemutvecklingsarbete
 • utifrån någon ledningsroll praktiskt föreslå, planera, organisera, leda och följa upp projektgruppens arbete
 • anta ett socialt inkluderande, uppmuntrande och ansvarsfullt förhållningssätt till projektgruppen
 • förhålla sig till samhälleliga målsättningar, gällande t ex hållbarhet, vilka är relevanta för projektet samt utvecklad produkt och produktanvändning.

Läraktiviteter

Kursen använder problembaserat lärande i projekt­grupper. Projektuppgiften är att konstruera och utveckla en produkt, som kombinerar Internet of Things med en molntjänst. I uppgiften ingår både produktprototyp och tillhörande programvara.

Kursen fokuserar på lättrörlig (engelska: agile) metodik, och omfattar alla fyra stegen i ett projekts livscykel: uppstart, planering, utförande och avslut. 

Uppstartsfas och planeringsfas (3 veckor)

Studenterna delas slumpvis in i projektgrupper, varefter varje grupp startar upp sitt projekt. I uppstarten ingår att ta fram en projektidé och avgränsa den, samt föreslå en lämplig lösning som kombinerar Internet of Things med en molntjänst.

När gruppens idé och förslag har godkänts av lärarna, planerar gruppen själva utvecklingen. I planeringen ingår bland annat att dela upp och fördela arbets­uppgifter, och att bedöma och hantera projektets risker.

Under uppstarts- och planeringsfaserna studerar och tillämpar studenterna projektmetoder för planering, utveckling och projektledning. Som examination används bland annat quizzar och seminarier. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Parallellt med uppstarts- och planeringsfaserna pågår lärande aktiviteter om att skriva rapporter på engelska.

Utförandefas (4 veckor)

Projektgrupperna arbetar iterativt och inkrementellt i fyra veckolånga iterationer. Varje iteration avslutas med en demonstration, där gruppen visar vilka resultat som uppnåtts och lagts till under iterationen. De veckovisa demonstrationerna har obligatorisk närvaro.

Inom varje grupp måste studenterna komma överens om gemensamma tider för grupparbete. De gemensamma tiderna har obligatorisk närvaro.

Varje enskild student måste arbeta minst 20 timmar per vecka med projektet, och bidra till projektet med en rättvis andel. Under veckan antecknar varje student den tid studenten lagt på projektet, och rapporterar in tiden till lärarna.

Avslutsfas (3 veckor)

Under avslutsfasen ska varje projektgrupp visa sin fungerande prototyp och reflektera över sitt arbete. Studenterna lämnar in individuella rapporter och grupprapporter. I avslutet ingår ett seminarium med obligatorisk närvaro.

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

 • II1300 Ingenjörsmetodik, eller ha motsvarande kunskaper i grundläggande ingenjörsmetoder för att arbeta i ett mindre IT-projekt i grupp.
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs, eller ha motsvarande kunskaper för att designa, implementera, testa och felsöka både mjukvara och hårdvara för en IoT-enhet.

Utrustning

En egen bärbar dator med vanliga prestanda eller bättre.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 3,5 hp, Betygsskala: P, F
 • UTV1 - Utvärderingsdokument, 1,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvarokrav vid projektarbete.

Redovisad arbetstid under projektutvecklingsfasen. Varje student måste arbeta minst 20 timmar per vecka.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

  GRADE INL1 PRO2 UTV1
Activities E D C B A      
Quiz Complete all quizzes Complete all quizzes on time x    
Each quiz scores at least 80% Each quiz scores at least 90% x    
Group project proposal All sections in the report are completed properly All sections in the report are completed properly on time x x  
 - Text flow Understandable but need improvement Clear and good flow, but still room for improvement Well-written x    
 - Concepts/terminologies/references Described and used poorly Described and used with minor issues Described and used properly and appropriately x    
 - Reference list Limited Sufficient x    
Group team agreement Complete a team agreement x x  
 - Team agreement compliance Breach of team agreement Act appropriately in compliance with the team agreement x x  
Seminar 1-6 (4 of 6) + Compensatory Participate and contribute to at least 5 of 6 seminars x x  
Seminar 7* Participate and contribute to the project presentation x x  
Sprint demo 1-4 (2 of 4) + Compensatory Participate and contribute to at least 3 of 4 sprint demos x x  
Group web Contain all sprints -related documents, including sprint plans, sprint demo slides, sprint retrospectives x x  
  Complete documentation for sprint 3-4 Complete documentation for sprint 2-4 x x  
Time report (common time + sprint 1-4) Specify at least 8 hours per week common time for group work that your group agrees upon x x  
  Contribute to project work for at least 80 hours during the execution phase x x  
    Contribute at least 12 hours per week Contribute at least 16 hours per week x    
Peer assessment report (3 of 4) + Compensatory Complete all (four) peer assessment reports x   x
Final demo* Participate and contribute to the final demo with a working prototype x x  
 - Overall project tasks Reasonable Challenging x    
 - Quality of the results (final product) Work partially with some issues Work appropriately with minor issues Work properly as visualized x    
 - Individual contributions Present individual contributions you made to the project work x    
Seminar 8* Participate and contribute to the final seminar x x  
Group final report All sections in the report are completed properly All sections in the report are completed properly on time x x  
 - Text flow Understandable but need improvement Clear and good flow, but still room for improvement Well-written x    
 - Concepts/terminologies/references Described and used poorly Described and used with minor issues Described and used properly and appropriately x    
 - Reference list Limited Sufficient x    
Individual lessons-learned report All sections in the report are completed properly All sections in the report are completed properly on time x   x
Peer-review tasks in Canvas Compensatory Complete all peer-review tasks assigned via Canvas x   x
Overvall individual contributions Key aspects:
- project ideas and related sustainability aspects
- project management/method (suggest, plan, organize, lead, and follow up)
- system development work (software/hardware development, test, documentation)
- ensure healthy work environment (a team player facilitating good group dynamics)
     
  Inadequate contributions in some of the key aspects Significant contributions in most key aspects
but limited contributions in some of the key aspects
Significant contributions in all key aspects x x  
* Seminar 7, 8 and final demo: You may miss a maximum of one. In this case, you must do a compensatory task.
You must fulfill minimum compulsory attendance with compensatory tasks described above. Otherwise, you fail the course and must retake it in the next course offering.
Final grade: You must fulfill every row of the grade column to get that specific grade.

Möjlighet till plussning

Ingen möjlighet till plussning. 

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2023-03-20

Kursomgång

 • VT 2023-60271

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kontakter