Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KH1341 Miljöskyddsteknik 7.5 credits

Kurs-PM HT 2023-51581

Version 1 – 2023-06-09 10:45:38

Kursomgång

HT 2023-51581 (Startdatum 2023-08-28, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Kurs-PM HT 2023

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strategier för en bättre miljö:

 • Cleaner production-strategier (processförändringar, råvaruförändringar etc.)
 • Extern rening (reningsmetoder placerade efter industriprocessen)
 • Utvecklingstendenser samt för och nackdelar med olika strategier.
 • Val av strategier och lösningar på olika miljöeffektproblem från systemanalytiskt perspektiv.

Luftvård och gasreningsteknik:

 • Reningsåtgärder; interna (processändringar, andra råvaror etc.) och externa (reningssteg för avskiljning av stoft resp. gasformiga föroreningar).
 • Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar.
 • Utvecklingstendenser av luft och gasreningsteknik.
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Vattenhantering och vattenreningsteknik:

 • Reningsåtgärder; processinterna (systemslutning, återanvändning etc.) och externa efter typ av vattenföroreningar.
 • Beskrivning av vanliga tillämpningar för dessa tekniska lösningar.
 • Utvecklingstendenser av vattenreningstekniker.
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Avfallshantering:

 • Processinterna lösningar för minskad avfallsproduktion.
 • Behandlingsmetoder för avfall, spec. farligt avfall.
 • Utvecklingstendenser av avfallshantering
 • Diskussion av faktorer för val av tekniska lösningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utifrån ett systemanalytiskt perspektiv föreslå och motivera övergripande strategier och åtgärder för olika miljöproblem.
 • beskriva och förklara funktionen hos processinterna och externa metoder för att minska utsläpp till luft och vatten från industriella processer.
 • beskriva strategier och metoder för att minska produktion av avfall från indu¬striella processer samt omhändertagande av avfall.
 • föreslå och motivera val av miljötekniska alternativ för att åtgärda eller minska utsläpp till luft och vatten samt omhänderta avfallsströmmar från industriella processer.

Detaljplanering

Undervisningen sker i föreläsningsform. Under föreläsningarna får diskutera och ta fram lösningar på utsläppssituationer vid olika typer av industriella verksamheter. För förbättrad inlärning uppmanas studenterna att förbereda sig inför föreläsningarna genom att läsa de delar av kursboken som behandlas under den kommande föreläsningen. Inför varje föreläsning finns hänvisningar till kursboken där huvudbegrepp som tas upp presenteras.

 

Period 1

F1 Strategier för en bättre miljö

F2-F4 Processintern vattenhantering

F5-F9 Extern vattenrening

F10-F11 Avfallshantering – biologisk återvinning, deponi, farligt avfall

Seminarium – muntlig redovisning av projektuppgift, vattenrening Obligatorisk närvaro

F12-F14 Luftvård och gasrening i samband med emissioner av rökgaser

F15-F17 Luftvård och gasrening i samband med VOC-utsläpp

 

Period 2

F18-F19 Avfallshantering

F20 Sammanfattande föreläsning

Studiebesök avfallsanläggning Obligatorisk närvaro

Seminarium – muntlig redovisning av projektuppgift, luftrening Obligatorisk närvaro

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande KH1241 Kemiingenjörens roll i hållbar utveckling

Kurslitteratur

Persson, P.O. (Red), 2018. Miljöskyddsteknik –  strategier & teknik för miljöskydd. KTH Ingenjörspedagogik.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 1,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyget grundas på resultatet på TEN1 och PRO1.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Betygskriterierna för bedömning av tentamensresultat relateras till hur väl lärandemålen uppnåtts enligt nedan:

 

Betyg

Bedömningskriterier

F

Saknar förståelse för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier

Fx

Visar ansats till förståelse av tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier

E

Visar grundläggande förståelse genom att ge förslag och beskrivningar för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier

D

Visar förståelse genom att ge förslag, motiveringar och beskrivningar för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier

C

Visar förståelse genom att ge förslag, motiveringar och beskrivningar för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier och kan diskutera alternativa lösningar till miljöproblem

B

Visar god förståelse genom att ge i stort sett uttömmande förslag, motiveringar och beskrivningar för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier och kan göra kritisk analys av alternativa lösningar till miljöproblem

A

Visar mycket god förståelse genom att ge uttömmande förslag, motiveringar och beskrivningar för tillämpning av miljötekniska åtgärder och strategier och kan göra välgrundad kritisk analys av alternativa lösningar till miljöproblem

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2023-08-28

Kursomgång

 • HT 2023-51581

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

CBH/Ingenjörspedagogik

Kontakter