Skip to main content

ML1505 Industriella system III 9.0 hp

Kurs-PM VT 2021-1

Version 1 – 2021-04-28 19:55:15

Kursomgång

CITEH (Startdatum 2021-03-22, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kurs-PM VT 2021-1

Presentation av kursen

Industriella system III är den sista i serien av kurserna som integrerar tekniska och mänskliga komponenter i ett produktionssystem samt tillämpar metoder och verktyg för utveckling av system och processer. I denna kurs fokuseras på arbetssystemet med utgångspunkt i sociotekniska funktioner och behov som måste beaktas för att utforma hållbara arbeten. Centrala begrepp är arbetsmiljö, riskhantering, människa-teknikinteraktion, automation och förbättring genom systemutveckling.

Kursen är baserad på föreläsningar och seminarier/workshops, projektarbete, debatt och en serie inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en tentamen.

Kursen innehåller teori som ger en introduktion till ergonomiområdet i stort. Kursen bygger sedan i stor utsträckning på att deltagarna genomför en serie löpande aktiviteter, både i klassrummet och som hemuppgifter.

Innehåll:

 • Arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet och risk, människa-teknikinteraktion och automation.
 • Gästföreläsningar och exempel från industrin.
 • Övning med innehåll av observation, analys och problemlösning i syfte att säkerställa säkerhet och arbetsmiljö.
 • Projekt med innehåll av förbättring genom industriell systemutveckling.
 • Övningar och inlämningsuppgifter: arbetsuppgiftsanalys, riskanalys, övning i samarbete.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar och seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter. Utförande av analys av risk och arbetsmiljö i labbmiljö och på företag. Övningar för innovation, och problemlösning. Debatt om hållbart arbete. Projekt om hållbart arbete i utveckling av ett produktionssystem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.    analysera ett sociotekniskt system med avseende på människa, teknik och organisation i syfte att utforma hållbara arbetssystem
2.    redogöra för hur arbetssystemet fungerar från tekniknivå till nationell nivå
3.    diskutera lagar och föreskrifter utifrån både arbetstagare och arbetsgivares perspektiv
4.    tillämpa metoder för analys av risk och säkerhet i produktionssystem
5.    redogöra för definitioner och begrepp inom jämställdhet och likabehandling
6.    tillämpa inkluderande metoder för innovation och problemlösning i grupp
7.    utforma ett utvecklingsprojekt samt en plan för genomförande
8.    diskutera möjligheter och utmaningar med hållbara arbeten i framtiden utifrån ett historiskt och tekniskt perspektiv.

Läraktiviteter

 • INL1 (1 hp, betygsskala: P/F):
  • Inl1.1 Ergonomi och arbetsmiljö (förberedelseuppgift och inlämning)
  • Inl1.2 Utveckling och arbetssystem (förberedelseuppgift och inlämning)
  • Aktivt deltagande i SEM1, SEM2
 • ÖVN1, övningar och labbar (1 hp, betygsskala: P/ F)

  • Övn1.1 Förberedelseuppgift arbetsanalys
  • Övn1.2 Arbetsanalyslabb
  • Övn1.3 Hierarkispel och problemlösning
  • Övn1.4 Debatt om hållbart arbete
  • Aktivt deltagande SEM3
  • Inlämning av dokumentation vid övningar
  •  
 • ÖVN2, Riskanalys - övningar och labbar (1 hp, betygsskala: P/ F)
  • Övn2.1 Riskkälleområden
  • Övn2.2 Planering av riskanalys på företag
  • Övn2.3 Statusrapport riskanalys
 • INL2, inlämningsuppgifter (2 hp, betygsskala: P/F):

  • Inl2.1 Automation och arbetsinnehåll
  • Inl2.2 Hållbara arbeten med industri 4.0?
  • Aktivt deltagande på SEM4

PRO1, projektuppgift (2 hp, betygsskala: A-F): Utveckling av hållbara arbetssystem

 • TEN1, tentamen (2,5 hp, betygsskala: A-F)
  • Skriftlig tentamen
  • OBS: obligatorisk anmälan till tentamen SENAST två veckor innan tentan.

Slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av betyget på momenten PRO1 (40%) och TEN1 (60%). Betygskriterier kommer anges inför varje examinationsmoment.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast 6 veckor före kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter 1, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter 2, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar 1, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar 2, 1,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Inlämningsuppgifter 1 ( INL1 )

Inlämningsuppgifter 2 ( INL2 )

Projektuppgift ( PRO1 )

Skriftlig tentamen ( TEN1 )

Övningar 1 ( ÖVN1 )

Övningar 2 ( ÖVN2 )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

CITEH (Startdatum 2021-03-22, Svenska)