Hoppa till huvudinnehållet

SK1151 Grundläggande fysik 9.0 hp

Kurs-PM HT 2020-50476

Version 1 – 2021-05-25 14:04:46

Kursomgång

HT 2020-1 (Startdatum 2020-08-24, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik

Kurs-PM HT 2020

Presentation av kursen

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2020

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Mekanik: Vektorer, krafter, inertialsystem, Newtons lagar, arbete, effekt, energi, centralrörelse, masscentrum, tröghetsmoment, partikelsystem och tyngdpunktsrörelse, linjära svängningar, harmoniska svängningar, dämpade svängningar.
 • Vågrörelselära: harmoniska och sfäriska vågor, vågutbredning, mekaniska vågor, intensitet, reflektion, stående vågor. Elektromagnetiska vågor, polarisation, interferens, diffraktion, lasrar, grundläggande geometrisk optik.
 • Elektrostatik (elektriska och magnetiska egenskaper): Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och elektrisk potential i metaller och dielektrika, principen för kondensatorn, elektrostatisk energi. Magnetisk kraft, magnetiska material, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som inkluderar mekaniska krafter och energisamband, elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor, samt bedöma lösningens rimlighet.
 • använda fysikaliska mätmetoder och instrument samt redovisa resultat och utvärdera begränsningar.

Läraktiviteter

Kursen innehåller schemalagd undervisning i form av föreläsningar, räkneövningar, och laborationer, samt tentamina. Inlämningsuppgifter utgör ett obligatoriskt moment. 

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Young and Freedman: University Physics with Modern Physics Technology Update: Pearson New International Edition (anvisningarna använder 13 upplagan), 
ISBN 9781292020631 (t.ex. Kårbokhandlen, e-Bok på lib.kth.se)

Material i Canvas:

Exempelsamling i vågrörelselära författad av Magnus Andersson (se Sidor/Övrigt kursmaterial)

Introduktionsmaterial (se Sidor/Övrigt kursmaterial)

Laborationsanvisningar (se Sidor/Laborationer, etc)

Inlämningsuppgifter (se Uppgifter)

Föreläsningsanteckningar (se Sidor/Föreläsningar)

Övningsanteckningar (se Sidor/Övningar)

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
 • TENE - Tentamen elektromagnetism, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
 • TENM - Tentamen mekanik, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
 • TENV - Tentamen vågrörelselära, 2,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Slutbetyg på kursen räknas ut genom en sammanvägning av poängresultaten från TENE, TENM och TENV.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Inlämningsuppgifter ( INL1 )

Laborationer ( LAB1 )

Tentamen elektromagnetism ( TENE )

Tentamen mekanik ( TENM )

Tentamen vågrörelselära ( TENV )

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg i alla moment

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd