Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kulturskillnader bromsar byggprojekt

Kulturella skillnader kan försvåra byggprojektet.
Kulturella skillnader kan försvåra byggprojektet.
Publicerad 2010-02-09

Problem göms undan och beslutsfattandet tar längre tid. Så ser några avgörande skillnader ut mellan rysk och svensk projektkultur inom byggnadsbranschen. KTH-alumnen Helga Perssons prisade studie i ämnet innehåller en lista om sju punkter som expansiva företag bör ha koll på.

KTH-alumnen Helga Persson.
KTH-alumnen Helga Persson.

Alltfler svenska företag blickar österut och många av dem utökar sin verksamhet i Ryssland. Men bakom flera framgångsrika projekt inom bland annat den ryska byggbranschen döljer sig en vardag där kulturella skillnader försvårar arbetet.

Till de vanligaste olikheterna hör synen på öppenhet inom projektarbeten. Flera av de företag och organisationer som Helga Persson undersökt vittnar om hur problem som naturligt uppstår inom byggnadsprojekten ofta sopas under mattan, vilket försenar och försvårar arbetet.

– Enligt skandinavisk syn är främjandet av att fel och misstag kommer upp i ljuset den allra viktigaste fördelen med att driva arbetet i projektform. Men medan den svenske medarbetaren vill lyfta upp problemen för att kunna lösa dem och förbättra projektarbetet, vill den ryske projektmedarbetaren dölja dem, säger Helga Persson.

Förklaringen till den ryska synen finns i arvet från den sovjetkommunistiska tiden, då medborgarens möjligheter till förmåner och karriär byggde på vilken ställning man hade på arbetsplatsen. Ett fel som begicks kunde straffas mycket hårt.

Studiens resultat är enligt Helga Persson också överförbar på andra projekt i andra industrier i Ryssland.

– Byggprojekt har dock vissa ytterligare svårigheter än andra projekt på grund av snårig lagstiftning och problem kring sökandet av tillstånd för byggprojekt och bygglov för den verksamhet som skall bedrivas i "det byggda". Det är därmed viktigare att verkligen undersöka marknaden, den politiska situationen och hur man skall gå till väga för att få de nödvändiga tillstånden i regionen där man vill etablera sig, säger Helga Persson.

För att gå till botten med vilka problem och lösningar på dessa som finns i projektkulturen inom byggnadsbranschen har Helga Persson skapat en lista, en så kallad framgångspyramid. Den innehåller sju punkter och ser i kraftigt förenklad form ut som följer.

• Kunskap om projekt och projektstyrning: Projektmognaden är låg i Ryssland men planering av projekt är väl utvecklad.
• Specifik kunskap om byggbranschen i Ryssland: Chansen för ett framgångsrikt projektarbete ökar betydligt om man känner till de ryska flaskhalsarna och då särskilt den synnerligen snåriga lagstiftning för byggprojekt.
• Projektkultur och det ryska samhället: Ryssland är ett starkt hierarkiskt land och man mer eller mindre begär en stark och ofelbar ledare.
• Rysk Human Resource Management: Det finns stora skillnader i svensk och rysk syn på initiativ, skuld och ansvar samt att "ta upp problem till ytan".
• Svensk-ryska projekt: Den skandinaviska modellen för projektledning bygger ofta på medarbetarens egna initiativ. Detta gör det svårare i de rysk-svenska projekten eftersom den ryske medarbetaren ofta är i stort behov av övervakning och vägledning.
• Språk och kommunikation: Eftersom projektarbete i Ryssland kräver en stark och ofelbar ledare är det av ännu större vikt än i många andra länder att projektledaren kan fatta snabba och kompetenta beslut.
• Historiekunskap: Rysslands säregna historia har format det ryska folket, den ryska kulturen och den ryska företagsmiljön och har kanske större betydelse för framgång i svensk-ryska byggprojekt än någon annat faktor.

Helga Perssons studie är ett examensarbete från hennes tid på Institutionen för Industriell Ekonomi på KTH. Den bygger på en rad intervjuer med bland andra projekt- och företagsledare i Ryssland samt en fältstudie på ett svenskt byggföretag. Hon har fått ta emot pris av Svenska Projektakademien för arbetet.

För mer information och en komplett framgångspyramid, kontakta Helga Persson på +47 40 28 92 66.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2010-02-09