Till innehåll på sidan

Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige

Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I detta forskningsprogram testas sådana beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet, tillsammans med kommuner, myndigheter och företag.

Projektnamn: Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige.
Projektledare: Per Wikman-Svahn , Avdelningen för filosofi.
Deltagande universitet/företag/organisationer: KTH, Lunds tekniska högskola, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Projektperiod: 2015–2021
Finansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Robusta beslut innebär att ta höjd för de osäkerheter som finns angående till exempel den framtida klimatförändringen istället för att utgå från en given situation i planeringssammanhang. Robusta beslutsmetoder har inte tillämpats särskilt ofta i Sverige men används med framgång internationellt för att uppnå bättre klimatanpassning. När man skall utveckla användbara beslutsmetoder krävs nära samverkan med beslutsfattare, vare sig de befinner sig i offentlig eller privat sektor. Riskuppfattningar vad gäller klimatförändringen kan ändras över tid och sådana uppfattningar har betydelse för vilka beslut som fattas. Programmet sker i samverkan med Danderyds, Gävle och Söderhamns kommun.

Vägledning Robusta

Kontakt:

Publikationer och nyheter:

Slutrapport: Robusta beslutsstödsmetoder för klimatanpassning Ett sätt att planera för den som inte behöver veta ”var linjen går” (pdf 1,0 MB)

“The flexibility gamble: challenges for mainstreaming flexible approaches to climate change adaptation.” Artikel i Journal of Environmental Policy & Planning. (pdf 1,4 MB)

Planering under osäkerhet. Om att planera för det okända inom krisberedskapen, totalförsvaret och andra områden. Rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. (pdf 1,8 MB)

Robust municipal decision making? A pilot study of applying robust decision making in three Swedish municipalities. Artikel i Journal of Environmental Planning and Management (pdf 505 kB)

Per Wikman-Svahn och Christoffer Wederbrand medverkade i en podcast som publiceras av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Så kan vi möta hotet från havet

Robusta beslutsstödsmetoder: en enkätundersökning av politikers och tjänstepersoners arbete med klimatanpassning. (pdf 880 kB)

Hinder för att använda robusta beslutsstödsmetoder för klimatanpassning i Sverige. Anledningar till varför det är svårt att använda sådana metoder i svenska kommuner med exempel på vad som skulle kunna underlätta.  (pdf 1,5 MB)

”Ta höjd för osannolik höjning av havsnivån”, debattartikel i Svenska Dagbladet, 2019-10-13

Test av robusta beslutsstödsmetoder. Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun, rapport (pdf 1,5 MB)

“We want to know where the line is”, artikel i Journal of Environmental Planning and Management

Insights from Testing a Modified Dynamic Adaptive Policy Pathways Approach, artikel i Sustainability

Test av robusta beslutsstödmetoder - Påverkan av havsnivåhöjning i Söderhamn (pdf 1,7 MB)

Robustprogrammet deltar i workshop hos Världsbanken i Washington (pdf 7 kB)

Ny medarbetare i Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige (pdf 321 kB)

Test av robusta beslutsstödsmetoder Ny bebyggelse vid Djursholms torg i Danderyds kommun (pdf 3,2 MB)

Sammanfattning av rapporten om robusta beslutsstödmetoder (pdf 534 kB)

Internationell workshop om robusta beslut genomförd (pdf 297 kB)

Vi vill ju veta var linjen går WEBB3.pdf (pdf 4,7 MB)

Principer för robusta beslut inför osäkra klimatförändringar (pdf 1,1 MB)

Robust-programmet visar upp sig! (pdf 300 kB)

Ny medarbetare inom Robust.pdf (pdf 169 kB)

Läs hela beskrivningen av forskningsprogrammet (pdf 513 kB)

Robusta beslut presenterades hos Trafikverket (pdf 251 kB)

Deltagare i programmets referensgrupp (pdf 96 kB)

Värdefulla inspel vid det första referensgruppsmötet (pdf 314 kB)

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2024-03-11