Användarvillkor

KTH.se/social är en social plattform som stödjer studenters lärande på KTH. Här kan studenter och lärare enkelt bidra med innehåll, ställa/svara på frågor och uppdatera sig inom specifika ämnen.

KTH.se/social ska präglas av respekt. Tänk därför på att behandla andra som du själv vill bli behandlad. System och tjänster som tillhandahålls av KTH ska användas med sunt förnuft. Detta innebär att riktlinjer, regler och lagar ska följas. Om detta inte följs och du missköter dig kan du riskera att bli avstängd från systemen.

Det som framkommer i den ansvarsförbindelse som alla med KTH-konton skriver under gäller även på KTH.se/social. Närmare bestämmelser för vad som gäller på KTH hittar du här:

Det här hör inte hemma på KTH.se/social:

 • Kränkande omdömen om enskilda.
 • Negativa kommentarer om etniskt ursprung, kön, politisk tillhörighet, sexuell läggning, yrke eller religiös åskådning om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • Rasistiska, pornografiska eller sexistiska formuleringar.
 • Hot och trakasserier.
 • Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
 • Obehörig användning av upphovsrättsskyddat material eller därtill närstående rättighet.
 • Material som kan uppfattas kränkande eller stötande (exempelvis referenser till droger, våld, pornografi, diskriminering etc.).

KTH.se/social får inte heller användas för kommersiella ändamål.

Anmälningar och dolt innehåll

Om du ser sidor/inlägg/kommentarer som strider mot lagen eller våra användarvillkor, anmäl detta genom att:

 1. Klicka på "Anmälan"-knappen som finns på inlägg, sidor och kommentarer.
 2. Förklara/motivera din anmälan. Det gör det lättare att göra en bra bedömning av din anmälan.
 3. Om du inte är inloggad, ange då en e-postadress. Anmälan kommer hamna i ett ärendehanteringssystem.
 4. Anmälan hanteras sedan i behörig ordning.

När ett inlägg döljs kommer detta att visas för användaren. Beroende på innehållet kan KTH vara skyldig att föra informationen vidare till polis eller annan myndighet.

Synlighet

Viss information finns bara tillgänglig för personer med KTH-inloggning.

Det är viktigt att de personer som av olika anledningar inte vill synas för alla på webben och KTH ska kunna delta i diskussioner. Därför finns möjligheten att begränsa synligheten på diskussioner som förs på KTH:s sociala webbplatser. Vill du av något skäl ändra denna synlighet i efterhand och andra personer har kommenterat, ska du inhämta tillstånd från dessa för att de ska veta i vilka sammanhang deras namn syns.

De nivåer som finns är följande:

På kurssidorna:

 • Ingen begränsning (det syns för alla, även icke inloggade användare)
 • Inloggad (Logga in kan alla som har ett KTH.se-konto)
 • Studenter och lärare på kursen
 • Endast lärarna

På programsidorna:

 • Ingen begränsning (det syns för alla, även icke inloggade användare)
 • Inloggad (Logga in kan alla som har ett KTH.se-konto)
 • Studenter och administrativ personal tillhörande programmet
 • Endast administratörer

På gruppsidorna (i hemliga grupper är det alltid endast administratörer som ser innehållet):

 • Ingen begränsning (det syns för alla, även icke inloggade användare)
 • Inloggad (Logga in kan alla som har ett KTH.se-konto)
 • Endast administratörer

Systemadministratörer kan alltid se det som har skrivits.

Kom ihåg att KTH som statlig myndighet lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att material som finns på KTH.se/social kan komma att utgöra allmänna handlingar, vilka måste lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmänna handlingar om inget annat följer av sekretessbestämmelse.

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112)

Sidor/inlägg/kommentarer publiceras direkt utan någon förhandsgranskning och blir tillgängliga för andra enligt vad som framkommer under rubriken Synlighet.

KTH.se/social tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Detta innebär att KTH regelbundet gör stickprovskontroller av publikt innehåll (innehåll tillgängligt för allmänheten). I enlighet med § 5 i ovan nämnda lag tas material vars innehåll strider mot gällande lagstiftning eller våra användarvillkor bort. KTH kommer således ta bort material som exempelvis innehåller nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexuell läggning och material vars innehåll uppenbart innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller om det är uppenbart att användaren gjort intrång i upphovsrätten eller därtill närstående rättighet.

Användare och besökare uppmanas att anmäla material som bryter mot lag och våra användarvillkor via anmälningsfunktionen.

Observera att du som lägger upp material på KTH.se/social personligen svarar för innehållet och således kan bli ansvarig om materialet strider mot lag. Beroende på innehållet kan KTH vara skyldig att föra informationen vidare till polis eller annan myndighet.

Upphovsrätten ska respekteras av samtliga användare. Upphovsrätt innebär i korthet följande:

Upphovsrätten regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nedan Upphovsrättslagen). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

Enligt Upphovsrättslagen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket oavsett om det är framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska eller sceniska verk, filmverk, fotografiskt verk eller andra bildkonstverk, alster av byggnadskonst eller brukskonst eller verk som kommit till uttryck på annat sätt. Till litterära verk hänförs också kartor och andra i teckning, grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Med upphovsrätt avses en ensamrätt för rättighetsinnehavaren, dvs upphovsmannen eller den till vilken rätten gått över genom exempelvis avtal, att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och att göra det tillgängligt för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick samt i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Detta utgör de s.k ekonomiska rättigheterna. Till upphovsrätten är även en ideell rätt knuten – namnangivelserätten innebärande en rätt för upphovsmannen att bli namngiven då verket görs tillgängligt för allmänheten samt respekträtten innebärande ett skydd mot att verket förvanskas på ett kränkande sätt eller framförs i ett kränkande sammanhang. Skyddet för upphovsrätten till ett verk uppkommer automatiskt då verket skapas och varar som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter det år då upphovsmannen avled.

Var och en får citera ur offentliggjorda verk. Citatet måste dock göras i enlighet med god sed och får inte vara mer omfattande än vad som motiveras av ändamålet.

För det fall ett verk har flera upphovsmän, vilkas bidrag inte kan urskiljas som självständiga verk, tillkommer upphovsrätten upphovsmännen gemensamt.

Upphovsrättsintrång som sker uppsåtligen (dvs med avsikt) eller av grov oaktsamhet kan leda till straff i form av böter eller fängelse i upp till två år. Vidare kan intrång i upphovsrätten leda till skadeståndsansvar.

Observera att du för att få använda andras verk således måste ha tillstånd från samtliga upphovsrättsinnehavare. Bryter du mot detta gör du dig skyldig till upphovsrättsintrång, vilket kan leda till åtal för brott mot upphovsrättslagen.

För ytterligare information om upphovsrätt hänvisas till gällande lagstiftning.

För lärare: Observera att avtalet med Bonus Presskopia inte omfattar inscanning och digital lagring av verk, varför tillstånd måste inhämtas från samtliga upphovsmän för att få lägga upp andras verk på kth.se/social.

Observera att användarvillkoren kan komma att ändras.

Feedback Nyheter