Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AE1105 Miljö- och markkemi 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande kemiska processer i mark och vatten. Ämnen som tas upp inkluderar lösta ämnen i vatten, jämvikter, markmineralogi, adsorption, jordmåner och förorenad mark.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, åk 3, MHI, Obligatorisk

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50734

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AE1105 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

-  Föreläsningar

-  Vattenkemisk laboration

-  Projektarbete om specifik jordprofil. Däri ingår:  jordprofilbeskrivning i fält, markkemisk laboration.

Kursinnehåll

 • Lösta ämnen i vatten; källor, vattenkemisk analys, variabilitet, laddningsbalans
 • Kemisk jämvikt; syror och baser, löslighet hos mineral, komplexbildning
 • Jordmåner i Sverige samt markens kemiska egenskaper
 • Adsorption av ämnen till partikelytor
 • Föroreningar i mark och vatten
 • Modeller för simulering av ämnens uppträdande i mark och vatten

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • Förstå kemiska processer i mark och vatten och de faktorer som påverkar det avrinnande vattnets kvalitet
 • Bedöma mobilitet av olika förorenande ämnen i mark- och vattensystem
 • Planera provtagning och tolka kemiska analyser

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser:

 • AL1302 Geovetenskap och geoteknik
 • AL1301 Naturresursteori

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M., Nilsson, I. 2008. Mark- och vattenkemi. Teori.

Laborations- och övningskompendium.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Laborationsrapport, inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Inlämningsuppgifter och laborationsrapport (OVN1; 2 hp)

Redovisning av projektarbete (skriftlig rapport + muntlig redovisning) (PRO1; 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd