AE1602 Hydrologi 7,5 hp

Hydrology

Kursen ger grundläggande kunskaper om processerna i det hydrologiska kretsloppet

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

Identifiera och beskriva processerna i det hydrologiska kretsloppet

Beskriva vattentillgångar och vattenutnyttjande i Sverige

Kunna lösa beräkningsuppgifter och problemställningar som behandlar vattenbalans, evapotranspiration, ytavrinning, enhetshydrografmetoden, linjär reservoar, frekvensanalys, grundvattenströmning, akvifersegenskaper mm

Beskriva metoder för undersökning och utvärdering i samband med grundvattenprospektering

Kursens huvudsakliga innehåll

Hydrologiska kretsloppet

Atmosfäriskt vatten: nederbörd, evapotranspiration

Mark- och grundvatten: bildning och förekomst, strömning i mättad och omättad zon, provpumpning

Grundvattentillgångar i Sverige, grundvattenprospektering

Ytvatten: ytavrinning, hydrografer, enhetshydrografmetoden, linjär reservoar

Statistiska metoder: frekvensanalys, hydrologisk dimensionering och riskanalys

Vattnets egenskaper och beskaffenhet för utnyttjande och samhällsbyggande Undersöknings- och utvärderingsmetodik

Behörighet

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

SF1633 Differentialekvationer I alternativt SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • FÄL1 - Fältövning, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgift, 3,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, TENA; 3,0 hp, betyg A-F samt övningsuppgift, ÖVNA; 3,5hp och Fältövning, FÄL1; 1,0 hp med betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Joakim Riml <riml@kth.se>

Examinator

Joakim Riml <riml@kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1M1302

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.