Hoppa till huvudinnehållet

AE1602 Hydrologi 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om processerna i det hydrologiska kretsloppet

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AE1602 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hydrologiska kretsloppet

Atmosfäriskt vatten: nederbörd, evapotranspiration

Mark- och grundvatten: bildning och förekomst, strömning i mättad och omättad zon, provpumpning

Grundvattentillgångar i Sverige, grundvattenprospektering

Ytvatten: ytavrinning, hydrografer, enhetshydrografmetoden, linjär reservoar

Statistiska metoder: frekvensanalys, hydrologisk dimensionering och riskanalys

Vattnets egenskaper och beskaffenhet för utnyttjande och samhällsbyggande Undersöknings- och utvärderingsmetodik

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna:

Identifiera och beskriva processerna i det hydrologiska kretsloppet

Beskriva vattentillgångar och vattenutnyttjande i Sverige

Kunna lösa beräkningsuppgifter och problemställningar som behandlar vattenbalans, evapotranspiration, ytavrinning, enhetshydrografmetoden, linjär reservoar, frekvensanalys, grundvattenströmning, akvifersegenskaper mm

Beskriva metoder för undersökning och utvärdering i samband med grundvattenprospektering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

SF1633 Differentialekvationer I alternativt SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • FÄL1 - Fältövning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, TENA; 3,0 hp, betyg A-F samt övningsuppgift, ÖVNA; 3,5hp och Fältövning, FÄL1; 1,0 hp med betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1602

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Riml riml@kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1M1302