Hoppa till huvudinnehållet

AE1801 Miljö- och markkemi 4,0 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

51906

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AE1801 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-          Jordmåner i Sverige samt markens mineralogi och kemiska egenskaper.

-          Adsorption av ämnen till partikelytor.

-          Föroreningar (metaller och organiska föroreningar) i mark och vatten.

-         Redoxprocesser i mark och vatten.

-          Modeller för simulering av ämnens uppträdande i mark och vatten.

-         Försurning och eutrofiering, samt bedömning av miljötillstånd.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

-          Förstå kemiska processer i mark och sediment samt de faktorer som påverkar det avrinnande vattnets kvalitet.

-          Bedöma mobilitet av olika förorenande ämnen i mark- och vattensystem.

-          Planera provtagning och tolka kemiska analyser.

Kursupplägg

Kursen bedrivs delvis i projektform där en jordprofils kemiska egenskaper undersöks och utvärderas.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

2 års akademiska studier inom miljö och energi, kurs KA1020 Grundläggande kemi 7,5 hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M., Nilsson, I. 2008. Mark och vattenkemi. Teori.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1801

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd