AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp

Environmental Impact Assessment

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

This course explores interactions between human activities and natural or man-made systems, linking them to the concept of environmental sustainability and to Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. It focuses both on strategic EIA and project EIA, and discusses examples of EIA systems used in different countries.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Syftet med kursen är att lära sig den internationella teorin, den praktiska processen, terminologi och metoder för att utföra en miljökonsekvensbedömning.

Efter fullbordande av kursen ska studenten ha en teoretisk och begreppsmässig förståelse av:

• de viktigaste principerna i MKB-processen,
• terminologi och metoder som används i MKB,
• MKB-arbetets roll i samband med planering och beslutsprocess,
• MKB trender och bruk i ett internationellt perspektiv,
• de metodologiska frågor som rör utförandet av MKB,
• kvalitetskrav på MKB-processen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB),
• tvärvetenskaplighet i förhållande till utförandet av MKB.

Efter att uppfylla kurs ska studenten kunna:

• utföra screening och avgränsning av en miljökonsekvensbeskrivning, baserad på de nuvarande kraven, utvärdera påverkan och dra meningsfulla slutsatser av resultaten av MKB;
• presentera en lämplig miljökonsekvensbeskrivning beaktat de allmänna kriterierna på konsekvens, öppenhet och systematik;

utföra en kritisk kvalitetsgranskning av en miljökonsekvensbeskrivning och MKB;
• klargöra begreppet MKB och dess tillämpning i ett internationellt sammanhang till de inblandade i eller påverkas av MKB-förfarandet;
• struktur MKB arbetsprocessen överväga behovet av tvärvetenskaplighet,
• tolka en MKB, lägga fram sina slutsatser och omsätta sina slutsatser till handling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som process. MKB i internationellt perspektiv. MKB som ett verktyg för hållbar utveckling. Granskning av ett MKB-dokument. MKB seminarium om en plan.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och en exkursion i fält.

Behörighet

Kandidatexamen eller minst 150 högskolepoäng inom samhällsbyggnad, miljöteknik, ekologi, eller annat ämne med tydlig relevans för kursen.

Litteratur

Glasson, J., Therivel, R. and Chadwick, A.  Introduction to Environmental Impact Assessment.

Ytterligare material, såsom artiklar och åhörarkopior, kommer att presenteras under kursen.

Examination

 • FÄL1 - Exkursion, , betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNB - Övningsuppgift, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, deltagande i workshops och fältbesök samt inlämnade projektrapporter.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Berit Brokking Balfors <balfors@kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1B1634

Påbyggnad

Natural Resources Management

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.