Hoppa till huvudinnehållet

AE2501 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp

This course explores interactions between human activities and natural or man-made systems, linking them to the concept of environmental sustainability and to Environmental Impact Assessment (EIA) procedures. It focuses both on strategic EIA and project EIA, and discusses examples of EIA systems used in different countries.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AE2501 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som process. MKB i internationellt perspektiv. MKB som ett verktyg för hållbar utveckling. Granskning av ett MKB-dokument. MKB seminarium om en plan.

Lärandemål

Syftet med kursen är att lära sig den internationella teorin, den praktiska processen, terminologi och metoder för att utföra en miljökonsekvensbedömning.

Efter fullbordande av kursen ska studenten ha en teoretisk och begreppsmässig förståelse av:

• de viktigaste principerna i MKB-processen,
• terminologi och metoder som används i MKB,
• MKB-arbetets roll i samband med planering och beslutsprocess,
• MKB trender och bruk i ett internationellt perspektiv,
• de metodologiska frågor som rör utförandet av MKB,
• kvalitetskrav på MKB-processen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB),
• tvärvetenskaplighet i förhållande till utförandet av MKB.

Efter att uppfylla kurs ska studenten kunna:

• utföra screening och avgränsning av en miljökonsekvensbeskrivning, baserad på de nuvarande kraven, utvärdera påverkan och dra meningsfulla slutsatser av resultaten av MKB;
• presentera en lämplig miljökonsekvensbeskrivning beaktat de allmänna kriterierna på konsekvens, öppenhet och systematik;

utföra en kritisk kvalitetsgranskning av en miljökonsekvensbeskrivning och MKB;
• klargöra begreppet MKB och dess tillämpning i ett internationellt sammanhang till de inblandade i eller påverkas av MKB-förfarandet;
• struktur MKB arbetsprocessen överväga behovet av tvärvetenskaplighet,
• tolka en MKB, lägga fram sina slutsatser och omsätta sina slutsatser till handling.

Kursupplägg

Föreläsningar, övningar och en exkursion i fält.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller minst 150 högskolepoäng inom samhällsbyggnad, miljöteknik, ekologi, eller annat ämne med tydlig relevans för kursen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Glasson, J., Therivel, R. and Chadwick, A.  Introduction to Environmental Impact Assessment.

Ytterligare material, såsom artiklar och åhörarkopior, kommer att presenteras under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • FÄL1 - Exkursion, - hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNB - Övningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNC - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, deltagande i workshops och fältbesök samt inlämnade projektrapporter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE2501

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AE2507 Strategic Environmental Assessment

Övrig information

Gammal kod: 1B1634