Hoppa till huvudinnehållet

AF1753 Renovering, om- och tillbyggnad 2 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF1753 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Renovering, ombyggnad och tillbyggnad – husbyggnadsutveckling, funktion, kvalitet och livslängd med avseende på begreppet hållbart byggande.
 • Installationssystemochdesskostnadersomfinnsatttillgånuochiframtidenvidkvalitets- och funktionsuppgradering av systemen.
 • Tekniska objektsbeskrivningar och underhållsplaner.
 • Tekniska installations-, byggnads- och dispositionsuppgraderingar, ”pay back”.
 • Upprustning och utveckling av bostadsbyggnad och/eller kontorsbyggnad bland miljonprogrammets bostäder.
 • Investeringsbedömning och kalkylering av livscykelkostnader (LCC).
 • Drift och underhåll, investeringar i husbyggnad.
 • En bostadsrättsförenings tekniska och ekonomiska plan kring förvaltandet av sitt hus/sin byggnad. Aktiv teknisk förvaltning, beställarens relationer till underentreprenörer samt brf-styrelsens relation till medlemmarna.
 • Teknisk och ekonomisk fastighetsnomenklatur, nyckeltal.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • sammanställa och kommunicera ett ROT-projekt, inkluderande teknik och ekonomi, på en fastighet hos ett privat eller allmännyttigt fastighetsföretag. Husbyggnaden på fastigheten som tillhandahålls kan innehålla bostäder och/eller lokaler.
 • skapa en plan för tekniskt lämplig renovering, ombyggnad och tillbyggnad med fokus på hållbart byggande, LCC-analys samt en framtida teknisk underhållsplan då ROT-arbetet är genomfört.
 • analysera hur teknisk och ekonomisk förvaltning kan utföras på tillhandahållen husbyggnad.
 • i den samlade rapporten upprätta en enklare investeringskalkyl för upprustning, upp- graderingavbyggnadmedhänsyntagettillhållbartbyggandeochanalyserariskerochtid för "pay back".
 • beskriva olika nu och i framtiden på marknaden förekommande installationssystems tekniska nivåer och kostnaderna för dessa sett till effekter av energieffektivisering för en husbyggnad.
 • beskriva tillämpad nomenklatur och nyckeltal vid teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning och -utveckling. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser: 

AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation

Kursregistrerad på:

AF1752 Renovering, om- och tillbyggnad 1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF1753

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson

Övriga föreskrifter

Ersätter AF1727 fr.o.m. läsår 21/22.