Hoppa till huvudinnehållet

AF2302 Design av träbaserade hybridkonstruktioner 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om trä och träbaserade material och hur dessa kan kombineras med andra material inom byggnadsteknik. Analys och dimensioneringsmetoder för träbaserade hybridkomponenter och -system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2302 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Träet uppbyggnad, struktur och egenskaper

− Mekaniska egenskaper

− Fysikaliska egenskaper

− Förbättrad beständighet - Trämodifieringsmetoder mm

− Väsentliga materialegenskaper hos vissa träslag (tex gran, furu, bok, björk)

Ingenjörsdesignade träprodukter (EWP)

Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos vissa konstruktionsmaterial

- Stål

- Betong

- Glas

- Aluminium

Träbaserade hybridkomponenter och -system, en översikt

Mekaniska förband, en översikt

Adhesion och limmer, en översikt

Teori om fullständig och icke fullständig samverkan  mellan olika komponenter.

− KL-trä

− Plywood

− Hybridkomponenter (balkar, pelare, plattor, fackverk)

- Trä och metall

- Trä och glas

- Trä och betong

- Långtidsbeteende (krypdeformationer)

- Skjuv- och tvärdragspänningar

Hybridsystem (hallar, flervåningsbyggnader, broar etc.)

Arkitektur med träbaserade hybridmaterial.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

• Förstå det fysikaliska och mekaniska beteendet hos olika träslag och träbaserade material.

• Ha generell kunskap om det fysikaliska och mekaniska beteendet hos vissa material som kan användas i kombination med trä.

• Förstå träets möjligheter och begränsningar när det används i byggnadskonstruktioner.

• Förstå, analysera, utforma och dimensionera träbaserade hybridkomponenter.

• Förstå, analysera och dimensionera träbaserade hybridsystem.

• Få kunskap om förbandsteknik för träbaserade hybridkonstruktioner och -system.

• Kunna analysera och dimensionera träbaserade hybridkomponenter och -konstruktioner med fullständig- och icke fullständig samverkan.

• Vara medveten om eventuella begränsningar hos träbaserade hybridkonstruktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmateriallära, byggnadsmekanik och byggkonstruktionslära, om totalt 4 x 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF1301, AF1006, AF1005 och AF2003.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, skriftlig, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift, övningsuppgiftsdel, laborationsmoment och skriftlig tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2302

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Roberto Crocetti crocetti@kth.se