AF2901 Väg- och banteknik 7,5 hp

Road- and Railway Track Engineering

Ingenjörsvetenskap i vägteknik

 • Geometrisk vägdesign
 • Asfaltsbeläggningsdesign
 • Material för konstruktion av vägar
 • Projektarbete

Ingenjörsvetenskap i väg- och banteknik

 • Järnvägsgeometri
 • Järnvägskomponenter

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I den här introduktionskursen kommer studenterna att lära sig grunderna i geometrisk och konstruktiv utformning av vägar och järnvägar. Genom att delta i kursen, kommer studenterna att prova på olika aktiviteter som ingår i design av en väg eller järnväg och kommer att kunna relatera långsiktig miljömässiga- och funktionella egenskaper till valet av material, lämpliga provningsmetoder och dimensioneringsmetoder. Kursen fokuserar på att utveckla en principiell förståelse för varför grundläggande mekanistisk kunskap om konstruktionerna möjliggör en hållbar väg- och järnvägsdesign. Kursen kombinerar föreläsningar, med on-line kursmaterial och praktiska övningar.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förstå sambandet mellan vägklassificering och konstruktiva utformningsalternativ;
 • Beskriva de faktorer som påverkar geometrisk design av vägar och järnvägar;
 • Förklara mekanismer och faktorer som påverkar långsiktig konstruktiv hållbarhet hos vägar och järnvägar;
 • Genomföra en konstruktiv dimensionering av en väg och utvärdera de viktigaste antagandena i förfarandet;
 • Beskriva de dominerande materialegenskaper som har betydelse vid byggande och underhåll av vägar;
 • Förstå lämpliga provningsmetoder för materialkarakterisering och förklara kopplingen till relaterade vägegenskaper;
 • Beskriva principerna för icke-destruktiva utvärderingsmetoder vid konstruktion och underhåll av vägar;
 • Förstå begreppet livscykelperspektiv i väg- och järnvägsteknik;
 • Förstå vikten av mekanistiskt baserad dimensionering;
 • Använda mekanistisk baserade metoder för överbyggnadsdimensionering;
 • Materialkarakterisering (bindemedel, ballast & beläggningsmassa) inklusive introduktion till visualisering;
 • Förstå befintlig laboratorieutrustning för karakterisering av ballastmaterial & asfaltbetong;
 • Analysera och utnyttja resultat från experimentella laboratorietest.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Du som söker måste ha examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, inom endera områdena ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, eller ekonomi, samt dokumenterad skicklighet i Engelska B eller liknande (TOEFL, IELTS  exempelvis).

AF1601-Soil Mechanics and  Foundation Engineering samt
AF2003- Structural Engineering Advanced Course.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Exercises, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursens totala poäng fördelar sig mellan skriftlig tentamen och genomförda övningar. Inga bonuspoäng från övningarna räknas med i tentamen, däremot finns en bonusfråga på tentan för den som har lyckats få en djupare förståelse för ämnet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Nicole Kringos

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2901

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Romain Balieu (balieu@kth.se) +46 8 790 80 49

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod:1L1913