Hoppa till huvudinnehållet

AG1812 Miljöekonomi 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Anmälningskod

61449

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AG1812 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att ge dig en grundläggande teoretisk och metodologisk verktygslåda för att utvärdera vanliga miljö- och naturresursekonomiska frågeställningar, samt att ge dig grundläggande kunskaper om företagsekonomi och hållbarhetsarbete i företag.

Kursen består av tre fristående huvudmoment; ett större och två mindre. Det större utgörs av miljö- och naturresursekonomi och de mindre av företagsekonomi respektive miljödriven affärsverksamhet. Den röda tråden är ekonomiskt tänkande ur olika perspektiv, men de tre momenten ska inte betraktas som att de bygger på varandra.

Det första momentet, företagsekonomi (FEK), behandlar företaget som en del i samhällets ekonomi, mer specifikt om kostnads- och intäktsanalys, kalkylering, bokföring, redovisning och finansiering. Här ligger fokus på förklaring av grundläggande företagsekonomiska begrepp, förståelse av hur den ekonomiska styrningen i företag fungerar, hur ekonomiska kalkyler kan upprättas, användas och tolkas som beslutsunderlag i olika situationer samt på förståelse av de grundläggande principerna för bokföring, redovisning och finansiering i företag samt hur ett företags årsredovisning kan sammanställas och tolkas.

Det andra momentet, miljö- och naturresursekonomi (MEK), innehåller studier av den ekonomiska teori och de teoretiska och praktiska verktyg som används för att förklara och lösa miljöproblem i samhället inom ämnesområdet miljöekonomi, som är en gren av det bredare ämnet nationalekonomi. En viktig utgångspunkt är här att komma åt det miljöekonomiska dilemmat att miljönyttigheter och miljökostnader ofta värdesätts till noll på marknaden när politiska åtgärder eller företagsprojekt utvärderas. Vi fokuserar på studier av metoder för att synliggöra sådana värden. Momentet innehåller också studier av samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (eng. cost-benefit analysis, CBA), en metod för att utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av politiska åtgärder och projekt. CBA hjälper oss att belysa frågeställningar kring bland annat fördelningsaspekter och målkonflikter. Slutligen studeras hur styrmedel kan användas för att uppnå ett mer uthålligt och effektivt nyttjande av naturresurser.

Det tredje momentet, miljödriven affärsverksamhet (MAF), innehåller studier av definitioner, ramverk och verktyg för hållbart företagande samt konkreta exempel på affärsmodeller, hållbart företagande i praktiken och de sakfrågor som bolag hanterar. I ett grupparbete ska ni omsätta era kunskaper i en analys av utvalda bolag.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall du kunna:

 1. förklara den ekonomiska teori som används för att studera problem kring naturresursutnyttjande, samt kunna tillämpa denna teori.
 2. förklara behovet av styrmedel inom olika naturresursekonomiska områden, förklara varför användandet av styrmedel kan bidra till en mer hållbar utveckling, samt tillämpa teorin om styrmedel.
 3. förklara de relevanta empiriska metoder som används för värdering av icke marknadsprissatta nyttigheter, tillämpa teorin om värdering, samt kunna problematisera kring olika värderingsmetoders roll i beslutsunderlag.
 4. förklara och tillämpa samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (CBA).
 5. upprätta och tolka kalkyler som underlag för ekonomiska beslut i företag.
 6. redogöra för hur ekonomiska data sammanställs, redovisas och tolkas i företag.
 7. redogöra för hur verksamheten i företag finansieras.
 8. kunna redogöra för hur företag arbetar med hållbar utveckling, vilka möjligheter för innovation och nya affärsmöjligheter detta skapar, samt kunna analysera och utvärdera företags hållbarhetsarbete.
 9. enskilt och i grupp kunna redogöra för och presentera sina resultat från kursens innehåll i skriftlig och muntlig form samt i opposition.

Kursupplägg

Kursen innehåller föreläsningar, olika typer av övningsuppgifter, ett fallstudiearbete som skall redovisas muntligt och skriftligt samt tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

2,5 års akademiska studier inom områdena energi och miljö.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Skriftlig och muntlig redovisning av fallstudie, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övningar i miljöekonomi och hållbar affärsutveckling, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningar i företagsekonomi, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1812

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Sista examinationstillfälle ges VT2024

Plussning är ej tillåten

Modulen TEN2 (AG1812), lärandemål 1-3, examineras via TEN (AL1357). Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras mellan kurserna. 

Modulen INL2 (AG1812), lärandemål 1-4, 9,  examineras via INL (AL1357). Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras mellan kurserna. 

Modulen ÖVN2 (AG1812), examineras via två godkända seminarier från ÖVN (AL1357), ett seminarium som motsvarar examination av lärandemål 1-4, 9, (AG1812) samt ett seminarium som examinerar lärandemål 8-9 (AG1812). Om studenten redan har fått godkänt på ett av de två seminarier under ÖVN2 (AG1812) behöver studenten enbart examineras på det kvarvarande seminariet.  Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras mellan kurserna. 

Modulen ÖVN3 (AG1812), lärandemål 5-7, examineras via individuell inlämningsuppgift. Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras mellan kurserna.