AG2186 Nordiska studio- att skapa urbana offentliga platser 7,5 hp

Nordic Studio- Designing Urban Public Places

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

En intensiv studio som introducerar studenten till den skandinaviska kontexten och regionen, med fokus på det offentliga rummet och belyser stadsbyggnadsanalys, socialt liv, landskapsplanering och processer för gemensamt arbete i den strategiska planeringen och förverkligandet av det offentliga rummet. Studenterna samarbetar för att ta fram ett projekt som är teoretiskt rotat i form av en strategisk stadsplanering av det offentliga rummet på stadsnivå. Denna kurs handlar om nytänkande i den offentliga sfären och utformning av nya offentliga rum – ett stadstorg eller en stadspark i stadslandskapet. Rummet bör vara aktuellt i den lokala politiska diskussionen samt de globala diskussionerna om klimat- och miljöfrågor, men också frågor om människan, nöjen, estetik, historia och kultur. Det offentliga rummet ska vara komplext och innehålla en mängd olika funktioner och program för alla. Den fråga som kommer att tas upp är hur vi kan arbeta efter långsiktiga mål när allmänhetens humör, förväntningar och önskemål är så föränderliga? Frågan om vad som bör vara offentliga platser, och vad vår offentlighet bör vara, är högst politiska frågor, eftersom vi alla har olika åsikter om vad ett gott liv är. Kan vi utforma och underhålla offentliga platser för ett gott liv baserat på tidlösa principer om medborgarplanering? Kan stadsbyggnad, landskapsarkitektur och stadsplanering ha ett gemensamt språk och en gemensam förståelse när det gäller planering av känsliga stads-, natur- och landskapsmiljöer – platser som bör vara attraktiva, roliga, engagerande och inkluderande, men även transformativa under en lång tid.

Lärandemål *

Studio är en del av tre studioprojekt och det är den inledande "Nordic Studio - Designing Urban Public Places", följt av "Advanced Urbanism Studio – Urban Spaces of the City" och "International Placemaking Studio – Rethinking the Public Realm". Målet för alla tre studios är att förutse frågor och problem inom stadsplanering och stadsbyggnad som kommer att komma i allmänhetens fokus inom en snar framtid.

Efter att ha uppnått kraven för studiokursen ska studenten till fullo kunna förstå att kvalitativ urbanism har sitt ursprung i stegvis förändring och hur mänskliga offentliga rummet är tänkta, utförda, formade och värderade under en lång tid. Dessutom kommer studenten att identifiera de viktigaste delarna och principerna för bebolighet i den offentliga sfären samt omfamna komplexiteten i politiska, sociala, kulturella, ekonomiska, fastigehetsrelaterade och vanliga medborgares handlingar som omformar res publica – "det gemensamma rummet i staden".

Kursupplägg

Disposition för Studio: Schemat innehåller: Skräddarsydda föreläsningar, textbaserade seminarier, träning baserad på seminarier, studiebesök, handledning, projektaffischer och kritiska slutsessioner med inbjudna yrkesverksamma och beslutsfattare.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Tre år av studier inom stadsplanering, regional utveckling, arkitektur, urbansociologi, kulturgeografi, fysisk planering eller liknande.Denna kurs är inte öppen för internationella utbytesstudenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Allt e-baserad screening litteratur meddelas och blir tillgänglig vid studions start.
Litteraturen är också synkroniserad med de parallella moduler/kurser i programmet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Analys, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Individuellt projekt arbete, (PRO1; 6.0 hp)
Seminarier, workshops, föreläsningar (ÖVN2; 1.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tigran Haas

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2186

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tigran Haas