Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Utformning och styrning av vägtrafikanläggningar måste ske med hänsyn till samspelet mellan förare, fordon, väg och oskyddade trafikanter i anslutning till vägen. För detta erfordras kunskap om trafikantbeteende och trafikprocesser liksom om de lagar och metoder som skapar förutsättningar för utformning av en säker och miljövänlig trafikanläggning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AH1022 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Trafiklagstiftning

 • Trafikantbeteende & resvanor
 • Trafikflödesteori, Trafikundersökningar
 • Effektsamband för framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö
 • Projektuppgift: Analys, dimensionering och utformning av en trafikanläggning
 • Användning av AutoCAD för utformning av trafikanläggningar

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om trafikprocessen samt effekter av trafik som underlag för trafikteknisk dimensionering. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering, dimensionering, konstruktion, drift och underhåll av vägar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser:

 • AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen
 • AH1030 Stadsutveckling och transportsystem

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Kurspärm med kompendium för grundläggande trafik- och vägteknik
 • Vägar och gators utformning (VGU). Vägverket 2004
 • Effektsamband 2000, Vägverket, delen nybyggnad och förbättring (VV 2001:78)
 • Manual för CAPCAL
 • Manual för TRANSYT
 • ATB Väg 2003.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4,5 hp) och övnings- och projektuppgifter (ÖVN1; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Albania Nissan

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH1022

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Övriga kurser inom Mastersprogrammet Transport systems.

Kontaktperson

Albania Nissan; bibbi@kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1N1202