Hoppa till huvudinnehållet

AI1142 Finansiell rapportering och analys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1142 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar externredovisningens regelverk, som lagar och kompletterande nationell och internationell normgivning. Årsredovisningens innehåll med specifika branschanpassningar för fastighetsföretag. Effekter av olika redovisningslösningar som t.ex. aktivering av utgifter. Eget kapital i aktiebolag. Koncernbegreppet och förvärvsanalys. Justeringar av resultaträkning och balansräkning. Finansiella nyckeltal rörande likviditet, soliditet och lönsamhet samt analys via hävstångsformeln.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagare kunna:

Identifiera faktorer som ingår i finansiell och ekonomisk redovisning och analys av fastighetsföretag.

Metoder för finansiell och ekonomisk analys av företag, med särskild inriktning på fastighetsföretag, utifrån den externa redovisningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurs:

AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1142

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

kent.eriksson@abe.kth.se