AI1142 Finansiell rapportering och analys 7,5 hp

Financial Reporting and Analysis

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar externredovisningens regelverk, som lagar och kompletterande nationell och internationell normgivning. Årsredovisningens innehåll med specifika branschanpassningar för fastighetsföretag. Effekter av olika redovisningslösningar som t.ex. aktivering av utgifter. Eget kapital i aktiebolag. Koncernbegreppet och förvärvsanalys. Justeringar av resultaträkning och balansräkning. Finansiella nyckeltal rörande likviditet, soliditet och lönsamhet samt analys via hävstångsformeln.

Lärandemål *

Efter kursen ska deltagare kunna:

Identifiera faktorer som ingår i finansiell och ekonomisk redovisning och analys av fastighetsföretag.

Metoder för finansiell och ekonomisk analys av företag, med särskild inriktning på fastighetsföretag, utifrån den externa redovisningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Samhällsbyggnadsekonomi (AI1128)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO2 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Han-Suck Song

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1142

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

kent.eriksson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.