AI1170 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys 7,5 hp

Relationship, Marketing and Market Analysis

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Marknadsföringsteori, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring, entreprenöriell marknadsföring, marknadsanalys, marknadsplaner.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom marknadsföring och marknadsanalys
  • Tillämpa grundläggande teorier och begrepp inom marknadsföring och marknadsanalys

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurs:

AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen, för (TFOFK)

AI1127 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder, för (TFAFK)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Seminarieuppgift (INL1)3,0, betyg Godkänd
Närvaro (NÄR1)1,5, betyg Godkänd
Tentamen (TEN1)3,0, betyg A-E

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kent Eriksson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1170

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Fili