Inför kursvalAI1172 Fastighetsförmedling i juridiken 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Civilrätt. Offentlig rätt. Rättskällor. Rättssubjekt. Rättslig handlingsförmåga. Behörighet och befogenhet. Intag. Kontrollkrav. Uppdragsavtal. Konkurrens. Ensamrätt. Informationskrav. Konsumenträtt. Konsumentskydd. Kontraksskrivning. Kontraktsutformning. Depositionsavtal. Objektsbeskrivning. Tomträtt. Byggnad på ofri grund. Arrende. Upplysningsplikt. Gemensamhetsanläggning. Servitut. Fastighetsregister. Fast och lös egendom. Fastighet. Bostadsrätt. Marknadsföringslagen. Marknadsföringssed. Skadestånd. Provision. Principalansvar. Ansvarsförsäkring. Personligt ansvar. Diskrimineringslagen. Penningtvättslagen. Tillsynsmyndighet. Mäklarsamfund.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling
  • Tillämpa och analysera det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurser på samtliga:

AI1550 Juridisk översiktskurs,  

AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1172

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Fili, andreas.fili@abe.kth.se