AI1172 Fastighetsförmedling i juridiken 7,5 hp

Real Estate Agency in Legislation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Civilrätt. Offentlig rätt. Rättskällor. Rättssubjekt. Rättslig handlingsförmåga. Behörighet och befogenhet. Intag. Kontrollkrav. Uppdragsavtal. Konkurrens. Ensamrätt. Informationskrav. Konsumenträtt. Konsumentskydd. Kontraksskrivning. Kontraktsutformning. Depositionsavtal. Objektsbeskrivning. Tomträtt. Byggnad på ofri grund. Arrende. Upplysningsplikt. Gemensamhetsanläggning. Servitut. Fastighetsregister. Fast och lös egendom. Fastighet. Bostadsrätt. Marknadsföringslagen. Marknadsföringssed. Skadestånd. Provision. Principalansvar. Ansvarsförsäkring. Personligt ansvar. Diskrimineringslagen. Penningtvättslagen. Tillsynsmyndighet. Mäklarsamfund.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling
  • Tillämpa och analysera det juridiska ramverk som omger fastighetsförmedling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurser på samtliga:

AI1550 Juridisk översiktskurs,  

AI1521 Hyres-, bostads- och arrenderätt 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Berggren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1172

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Fili, andreas.fili@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.