AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 hp

Real Estate Development Legislation

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om det fastighetsrättsliga regelsystem som ligger till grund för utveckling och förändring av markanvändning, fastigheter och markanknutna rättigheter, liksom om hur samverkan för olika slags infrastruktur kan organiseras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 •  Identifiera och värdera olika lagtekniska lösningar för att lösa praktiska problem rörande markanvändning, fastighetsindelning och markanknutna rättigheter.
 • Identifiera och värdera olika lagtekniska lösningar för att organisera samverkan mellan flera fastigheter eller individer för olika typer av småskalig infrastruktur.
 • Beskriva huvuddragen i infrastrukturlagstiftningen om vägar, järnvägar och ledningar, samt redogöra för hur förvärv och upplåtelser av markrättigheter för dessa anläggningar sker.
 • Tillämpa relevant lagstiftning i enklare situationer som rör förändring av markanvändning, fastighetsindelning samt markanknutna rättigheter.
 • Reflektera över betydelsen av ett fungerande rättsligt system med äganderätter och fastighetsindelning för att tillgodose samhällets behov av en långsiktig och hållbar markanvändning.
 • Förklara och beskriva innebörden av olika markjuridiska begrepp. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp tekniken kring utformning och förändring av fastigheter och fastighetssystem. Fastigheten – mark med tillhörande byggnader och anläggningar – är av grundläggande betydelse i samhället, i egenskap av ett rättsligt väldefinierat och geografiskt avgränsat begrepp. Lagstiftningen inom området syftar till att säkerställa både långsiktighet och flexibilitet vad gäller markanvändning, överlåtelser och upplåtelser av mark och markanknutna rättigheter. Fastigheter fungerar som säkerhet för krediter och utgör därför även en central del i ekonomin.

Kursen behandlar betydelsen av och relationen mellan fastighetsindelning, markanknutna rättigheter samt en hållbar markanvändning. I kursen läggs särskild vikt vid fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även expropriationslagen inklusive ersättnings- och värderingsregler tas upp samt infrastrukturlagstiftning för ledningar, vägar och järnvägar.

Behörighet

Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525) eller motsvarande.

Litteratur

Julstad, B. Fastighetsindelning och markanvändning, senasteupplagan, Norstedts Juridik. Övrig kurslitteratur meddelas i anslutning till kursstarten

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övning, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

Eva Liedholm Johnsson, 08-790 8619, eva.liedholm.johnson@abe.kth.se

Examinator

Eva Liedholm Johnsson <eva.liedholm.johnson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.