AI1518 Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 hp

Real Estate Development Legislation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen tar upp tekniken kring utformning och förändring av fastigheter och fastighetssystem. Fastigheten – mark med tillhörande byggnader och anläggningar – är av grundläggande betydelse i samhället, i egenskap av ett rättsligt väldefinierat och geografiskt avgränsat begrepp. Lagstiftningen inom området syftar till att säkerställa både långsiktighet och flexibilitet vad gäller markanvändning, överlåtelser och upplåtelser av mark och markanknutna rättigheter. Fastigheter fungerar som säkerhet för krediter och utgör därför även en central del i ekonomin.

Kursen behandlar betydelsen av och relationen mellan fastighetsindelning, markanknutna rättigheter samt en hållbar markanvändning. I kursen läggs särskild vikt vid fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, men även expropriationslagen inklusive ersättnings- och värderingsregler tas upp samt infrastrukturlagstiftning för ledningar, vägar och järnvägar.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om det fastighetsrättsliga regelsystem som ligger till grund för utveckling och förändring av markanvändning, fastigheter och markanknutna rättigheter, liksom om hur samverkan för olika slags infrastruktur kan organiseras.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara och beskriva innebörden av olika markjuridiska begrepp. 

  •  Identifiera och värdera olika lagtekniska lösningar på praktiska problem som rör markanvändning, fastighetsindelning, markanknutna rättigheter och samverkan mellan fastigheter.

  • Beskriva huvuddragen i infrastrukturlagstiftningen om vägar, järnvägar och ledningar.

  • Tillämpa relevant lagstiftning i enklare situationer som rör förändring av markanvändning, fastighetsindelning, markanknutna rättigheter och samverkan mellan fastigheter.

  • Reflektera över betydelsen av ett fungerande rättsligt system med äganderätter och fastighetsindelning för att tillgodose samhällets behov av en långsiktig och hållbar markanvändning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Sjödin, E., Ekbäck, P., Kalbro, T. & Norell, L. Markåtkomst och ersättning (Norstedts juridik, senaste upplagan).

Övrig kurslitteratur meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN2 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Eva Liedholm Johnsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1518

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eva Liedholm Johnsson, 08-790 8619, eva.liedholm.johnson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.