AI160X Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Property Development, First Cycle

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet innehåller seminarier och föreläsningar kring forskningsmetod, litteratursökning och rapportskrivning. I arbetet ingår även att författa en rapport som muntligen ska redovisas, liksom en opposition på andra författares arbeten. Examensarbetet görs antingen individuellt eller i grupper om två. Under examensarbetet sker en kontinuerlig handledning.

Lärandemål *

Studenten ska:

  • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på ett givet problem.
  • Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom ämnesområdet.
  • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat.
  • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering.
  • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan samt att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursens start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Eva Liedholm Johnsson

Peter Ekbäck

Jenny Paulsson

Jonny Flodin

Eidar Lindgren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI160X

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Ekbäck, 08-790 7357, peter.ekback@abe.kth.se

Övrig information

Examinator Peter Ekbäck (delegerat till Thomas Kalbro, Eva Liedholm Johnson, Jonny Flodin, Jenny Paulsson, Eidar Lindgren).