Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAI213V Internationell industriell marknadsföring 15,0 hpAdministrera Om kursen

This course gives a basic introduction of problems and opportunities within international marketing. The course also gives a practical application of modern marketing theory within international marketing of industrial goods and services in the global economy.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AI213V (VT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 1. En teoretisk del, det internationella regelverket för internationell handel, WTO, IMF och utvecklingen av den internationella marknaden. Behovet av förändringar av produkter, tjänster och makrknadskommunikation till situationen i olika länder, val av distributionsmetoder, prissättning inklusive transferprissättning.
 2. En tillämpad del som behandlar ett stort antal praktiska exempel omfattande ett stort antal produkter, marknader och andra situationer i internationell och global marknadsföring.

Lärandemål

Denna kurs ger en grundläggande introduktion till svårigheter och möjligheter som internationell marknadsföring erbjuder företagen. Kursen är avsedd att vara ett praktiskt verktyg för anpassning av moderna marknadsföringsmetoder och teorier inom internationell industriell marknadsföring.

Kursupplägg

Kursen ges som sommarkurs med möjlighet för kursdeltagarna att genomföra den största delen av kursarbetet på distans med användande av KTHs distanssystem BILDA.

Preliminärt schema för obligatoriska föreläsningar sommaren 2011: Kursstart Torsdagen den 9 juni och därefter Fredagen den 10 juni, onsdagen den 15 juni samt tordsdagen den 16 juni, alla dagar 8.30 - 12.30.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 poäng på högskolenivå inom ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, nationalekonomi / företagsekonomi eller planering varav minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi.
Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande (TOEFL, IELTS t.ex.).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

None

Kurslitteratur

Engdahl, Carl-Axel, Internationell Marknadsföring, fjärde upplagan. Kursmaterial inklusiver praktikfall.

En alternativ kursbok för engelsktalande studenter.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av två delar, en uppsats och en skriftlig tentamen.

 1. En skriftlig uppsats - marknadsplan- inom äment industriell internationell marknadsföring. Ämnet väljs i samråd med kursledaren.
 2. En skriftlig tentamina, två examinationstillfällen ges under sommaren det ena i månadsskiftet juni-juli och det andra i slutet av augusti.              

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg på kursen är att alla kursmoment klarats av, såväl moment som har betyg P och moment som har betyg A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jessica Lindberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI213V

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carl-Axel Engdahl, tel: 08-790 8738, e-post: carl-axel.engdahl@abe.kth.se

Övrig information

Mandatory lectures will take place on June 9th, June 10th, June 16th and June 17th. Mandatory registration will take place on June 9th. Attendance is required on all above dates.

Schedule all times 8.30-12.30 (am)