Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2805 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Organisation och ledning av informationssystem i bygg- och fastighetssektorn. BIM. Informationsstandarder. Industriella IT-plattformar. Datorstött samarbete

Lärandemål

Målet är att utveckla deltagarnas kunskaper om IT i byggandet ur ett organisatoriskt, strategiskt och affärsmässigt perspektiv. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

1.     Beskriva och jämföra begrepp och principer för att organisera och hantera informationsutbytet i projekterings- och produktionsprocessen inom byggande.

2.     Välja ut och värdera strategier för IT-system inom företag och byggprojekt.

3.     Relatera till tidigare forskning inom IT-baserad byggprojektledning.

4.     Beskriva och förklara hur IT-baserad byggprojektledning kan bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information about course literature will be announced at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2805

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd