Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen introducerar och fördjupar ämnesområdet knowledge management.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AI2806 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller: Kunskapsbegreppet, kunskapsbildningsprocesser, kunskapsdelningsprocesser, knowledge management-metoder och verktyg.

Lärandemål

Målet med kursen är att utveckla kunskap om ledning av kunskapsföretag och förbereda för fortsatta studier inom fastigheter och byggande. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och använda begrepp inom knowledge management.
  • Välja ut, använda och värdera verktyg och metoder inom knowledge management för analys.
  • Beskriva hur knowledge management kan bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande.
  • Relatera till och använda tidigare kunskap inom området knowledge management.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Information about course literature will be announced at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2806

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd