AK106X Examensarbete inom filosofi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Philosophy, First Cycle

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att genom självständigt uppsatsarbete ge den studerande fördjupade insikter inom filosofi. Arbetet skall innefatta användning av tidigare förvärvade kunskaper. Det skall utveckla förmågan till kritiskt tänkande samt innebära att studenten sätter sig in i och tillgodogör sig kunskaper i ett nytt ämne. Målet är vidare att den studerande skall tränas i vetenskaplig metod samt i skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den filosofi som bedrivs vid KTH har inriktning mot teknik och teknikvetenskap. Dettaär ett brett forskningsområde, eftersom tekniken och dess grundvetenskaper har mångfacetterade kontaktytor mot filosofin. Exempel påsärskilt berörda delområden av filosofinär kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, beslutsteori, logik och moralfilosofi.Även frågor om teknikens effekter och dess roll i samhället behandlas inomämnet.

Filosofiämnet har vid KTH en stark betoning av samarbete med andra discipliner. Det innebär att begreppsanalys och andra filosofiska metoder kombineras med empirisk kunskap som tas fram med teknik-, natur-, samhälls- och beteendevetenskaplig metod.

Kursen examineras genom den slutliga uppsats. Arbetet utförs individuellt eller gemensamt av tvåstudenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunnaåtskiljas. Uppsatsensämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar först en arbetsplan. Senast dåarbetsplanenär godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Kursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i vetenskapligt arbets- och redovisningssätt.

Behörighet

Kurser om minst 135 hp inom utbildningsprogrammet.

Litteratur

Väljs individuellt.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Författad och försvarad uppsats (XUPP; 15,0 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1006

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.