AK1204 Miljöhistoria 7,5 hp

Environmental History

Tsunamin 2006, New Orleans, Burma, Haiti. Jordbävningar, orkaner, flodvågor, pandemier. Blir vår värld en farligare plats att leva i? Vad är det som gör att intresset tycks växa för risker, kriser och katastrofer? Är det den globala uppvärmningen? Är det livsmedelskrisen? Är det den hotande bristen på olja och risker för växande resurskonflikter?

Många frågor. Ett sätt att handskas med dem är att undersöka dem historiskt. Var det lika många katastrofer förr? Vad är människan ansvarig för och vad är naturens verk?

Uppmärksamheten på risker och hot är ett uttryck för att miljöfrågor blivit viktiga. I den här kursen skall vi bland annat lära oss förstå hur det gick till när miljön och den globala överlevnaden blev en politisk fråga under andra hälften av 1900-talet. På samma gång blev miljön också en vetenskaplig och teknologisk utmaning – hur skulle de nya lösningarna se ut? – och en ekonomisk fråga om hållbar tillväxt och ”grön” konkurrenskraft. Dyningarna rullar vidare in i det nya århundradet…  

Kursen behandlar miljöhistoriska frågeställningar men lägger också vikt vid frågor om landskap, risk och infrastruktur, liksom vid den teknik och politik som sätter ramarna för hur människor bygger i och påverkar miljön. Den geografiska räckvidden är global, men exempel från Sverige kommer också att ges i rikt mått.  

En huvudtanke i kursen är att det vi kallar ”miljön” är ett historiskt begrepp vars innebörd och betydelse växlar. I vår tid har miljön fått en stor samhällelig uppmärksamhet, den omtalas i medier, politik och den är föremål för undersökningar i en stor mängd vetenskapliga discipliner. Detta är en ny situation, vars långsiktiga effekter vi inte vet. Det betyder å andra sidan inte att den naturliga omgivningen saknade betydelse i äldre samhällen, tvärtom. Däremot fanns ingen ”diskurs” om miljön, den uppfattades och tolkades genom religion, myter, etik och konst. Det fanns också kvalificerad kunskap om de yttre naturförutsättningarna.

Tyngdpunkten i kursen ligger på modern tid och de försök som gjorts att med politik, teknik och vetenskap förstå och påverka miljön, men kursen orienterar också om äldre perioder, kulturer och samhällen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar miljöhistoriska frågeställningar men lägger också vikt vid frågor om landskap, risk och infrastruktur, liksom vid den teknik och politik som sätter ramarna för hur människor bygger i och påverkar miljön. Den geografiska räckvidden är global, men exempel från Sverige kommer också att ges i rikt mått. Tyngdpunkten ligger på modern tid, särskilt 1900-talet.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren:

 • besitta kunskap om miljön som begränsande faktor i mänskliga samhällen från äldsta tid och fram till det moderna samhället,
 • kunna beskriva och förklara hur och varför miljön har blivit en politisk, ekonomisk och teknologisk fråga i det moderna samhället,
 • kunna analysera det växande intresset för risker, kriser och katastrofer och förstå dessa företeelser i ett historiskt sammanhang.

Kursupplägg

Kursen består av 8 föreläsningar och ungefär lika många seminarier. Vid seminarierna diskuteras ett urval förberedda texter under lärares ledning. Varje student skall också introducera en text för seminariet samt författa en uppsats om 2 000 ord.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

KTHs programstudenter är behöriga till kursen. För övriga studenter krävs grundläggande behörighet, med undantag för Svenska B/ Svenska 3.

Rekommenderade förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper rekommenderas.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • John R. McNeill, Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World. W.W. Norton New York and London, 2000, urval.
 • Joachim Radkau, Nature and Power: A Global History of the Environment, Cambridge University Press, 2008, urval.
 • Sverker Sörlin and Paul Warde eds., Nature’s End, Palgrave MacMillan, in press.
 • Artiklar och seminarietexter tillkommer.

Totalt antal sidor ca 1000.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Essay, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Aktivt följa föreläsningar (1 gång per vecka) och seminarier (1 gång per vecka); vid ett seminarium genomföra en förberedd referatuppgift eller kommentar; med tydlig förankring i kurslitteratur och föreläsningar/seminarier skriva en kort uppsats (ca 2000 ord) kring ett av kursens centrala teman.

Närvarokrav för att få godkänt. Frånvaro vid mer än 25% av föreläsningar eller vid fler än ett seminarium kompenseras genom extra skrivuppgift.

Övriga krav för slutbetyg *

Utvärderingskriterier:

 • Uppsats (50%)
 • Muntlig och skriftlig presentation vid seminarier (20%)
 • Allmän aktivitet vid föreläsningar och seminarier (30%)

Resultaten i samtliga tre delmoment bildar tillsammans ett samlat betyg för kursen som helhet.

Närvarokrav för att få godkänt. Frånvaro vid mer än 25% av föreläsningar eller vid fler än ett seminarium kompenseras genom extra skrivuppgift.

Kriterierna för bedömning av uppsatsen:

 • Hur väl kurslitteraturen återspeglats i uppsatsen; använd litteratur skall anges i form av en lista med referenser.
 • Förmåga att presentera ämnet och argumentera för dess miljöhistoriska relevans och allmänna betydelse.
 • Förmåga att utveckla en sammanhållen argumentering och organisera fakta och uppgifter så att dessa stödjer argumenteringen.
 • Analytisk förmåga.
 • Klarhet i framställningen och förmåga att skilja källor och referenser från författarens egen analys och argumentering.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Högselius

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK1204

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

AK2210 Politisk Ekologi

Du som önskar fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet efter avslutad kurs har också möjlighet att ansöka om att få göra ett examensarbete inom historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om färre än 10 studenter tackar ja till erbjuden plats.

Tidigare kurskod: 4D1212