Hoppa till huvudinnehållet

AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp

The course focuses on the construction of cultures and identities, and addresses topics such as political system, economy, technology, industry, city planning and architecture in a long term perspective.

The course consists of lectures, excursions, seminars and films - all held in English. The excursions involve guided visits to city, suburban or industrial areas, and to museums in the Stockholm area (participants have free admission to museums, etc).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK1213 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens fokus är på byggande av kulturer och identiteter och den tar upp ämnen som politiskt system, ekonomi, teknologi, industri, stadsplanering och arkitektur i Sverige ur ett långt perspektiv.

Kursen består av föreläsningar, exkursioner, seminarier och filmvisningar – allt hållet på engelska. Föreläsningarna startar i allmänhet kl 17.15 med lärare från Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH eller inbjudna gästföreläsare från andra universitet och organisationer.

Exkursionerna består av guidade vandringar i city, förorter och/eller industriområden i stockholmsområdet, såväl som museibesök (fritt inträde för kursdeltagare).

Seminarierna innehåller förberedelser för tentamen, diskussion av kursens teman och skrivuppgifter. Några föreläsningar följs av filmvisningar. Vi har valt ut ett antal svenska kvalitetsfilmer som på olika sätt belyser kursinnehållet.

Lärandemål

Huvudsyftet med kursen är att studenterna ska förstå och kunna ge en grundläggande redogörelse för hur förändringar i kultur, ideologi och politiska ideal har format och omformat svensk stadsplanering, teknologi och industri under efterkrigstiden.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om centrala begrepp och huvuddrag i ”den svenska modellen” (politiskt system, välfärdsstat och neutralitet/alliansfrihet)
 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om den allmänna utvecklingen av svensk industri och teknologi under efterkrigstiden
 • Sammanfatta och demonstrera kunskap om grundläggande huvuddrag i svensk stadsplanering under efterkrigstiden
 • Demonstrera analytiskt läsande och skrivande, inkluderande att reflektera, referera, resonera och dekonstruera analytiska frågor centrala för kursinnehållet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutad gymnasieutbildning och dokumenterad behörighet i engelska.

Rekommenderade förkunskaper

Inga

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 •  En avslutande skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp), graderad A-F
 • Obligatorisk närvaro vid kurstillfällen och tentamensförberedande aktiviteter (ÖVN1; 4,0 hp), graderad Godkänt/Underkänt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK1213

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Course content: swesoc@kth.se

Övrig information

Om antalet sökande överskrider tillgängliga studieplatser fördelas platserna på "first come, first served"-basis, dvs. de som anmäler sig tidigt antas först.