Hoppa till huvudinnehållet

AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp

This course focuses on the ethical aspects of biotechnology.

The first part of the course - (lectures 1-3 and seminar 1) - provide an introduction to moral philosophy.  Normative theories like utilitarianism, duty ethics and virtue ethics are explained and problematized. We will also discuss other useful distinctions and notions in moral philosophy e.g. moral dilemmas, action guiding and moral relativism.

The second part of the course (lectures 4-10 and seminars 2-4) focus on specific ethical problems and challenges in the field of biotechnology. These sessions are a mix between traditional lecturing and classroom discussions and the students are expected to partake actively. Topics include: ownership of biological material, ethics of different usage of gene technology, human enhancement, technology in healthcare (e.g. carebots) etc. We will also discuss concepts such as rights, justice, naturalness, privacy, autonomy, and risk.

An important part of this course is the course essay which is written individually by the student but supervised by the teacher. This gives the student an opportunity to apply ethical theory and analyze ethical issues attaching to a specific technology which is relevant for their education and of special interest to them. The essay is written throughout the course and each student will get feedback both from the teacher and another student during the work so that they can improve their essay before handing it in.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK2008 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet består av två delar. Den första delen ger en moralfilosofisk bakgrund och introducerar en rad normativa teorier, såsom utilitarism, plikt- och dygdeetik. Den andra delen tar sin utgångspunkt i praktiska etiska problem inom bioteknologins område. Frågor som då diskuteras inkluderar: Finns någon etisk skillnad mellan terapeutisk och reproduktiv kloning? Är det rätt att tillåta forskning på stamceller? Äger vi våra kroppar och bör vi i så fall få sälja våra organ? Hur påverkar gentekniken möjligheten att ge alla rättvisa förutsättningar? Hur bör vi förhålla oss till risker relaterade till genteknik? De praktiska problem som behandlas aktualiserar även diskussioner kring och problematisering av begrepp som rättigheter, rättvisa, ägande, naturlighet, integritet, autonomi och risker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på problemområden inom bioteknologins område tillämpa grundläggande moralfilosofiska teorier och begrepp,
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, etiska problem som förekommer inom bioteknologins område,
 • bedöma relevansen och hållbarheten hos argument relaterade till ämnet, och självständigt och strukturerat argumentera för möjliga positioner att inta inom för ämnet centrala frågeställningar,
 • självständigt och skriftligen analysera något filosofiskt problem eller problemområde med anknytning till bioteknologi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp högskolestudier inom teknik eller det naturvetenskapliga området samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Deltagande (DEL1; 1,5 hp) P/F
 • Tentamen (TEN1; 3 hp) A-F
 • Uppsats (ÖVN1; 3 hp) A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2008

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Barbro Fröding, 08-790 9596, barbro.froding@abe.kth.se

Övrig information

Kursinnehållet i kurserna Teknik och etik (AK2011) och Bioteknologins etik (AK2008) är delvis överlappande. Studerande rekommenderas därför att endast läsa en av dessa kurser.

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till studenter från masterprogrammen TMBIM och TIMBM.