AK2014 Beslutsteori 7,5 hp

Decision Theory

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för och analysera argument och grundläggande frågeställningar kring

 • beslut under risk och okunskap,
 • kollektiv beslutsteori,
 • beslutsteorins historia,
 • formalisering av beslutsproblem.

Kursen hjälper studenterna att fatta beslut i akademiska och yrkesmässiga sammanhang på ett systematiskt sätt, med hjälp av kraftfulla verktyg. Tillämpningar av teorier i olika sammanhang diskuteras och tränas. Däremot syftar inte kursen till att ge träning i beslutsfattande för specifika områden, utan ger snarare ett allmänt perspektiv.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Högskolestudier motsvarande 120 hp. Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Peterson, M. ”An Introduction to Decision Theory”, Cambridge University Press.
 • Övrig kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • DELA - Seminariedeltagande och hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • EXCA - Hemövningar, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Valfri tentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som väljar att inte ta TEN1 men som blivit godkända på både DEL1 och EXC1 får slutbetyget E.

Studenter som blir godkända på TEN1 och som blivit godkända på både DEL1 och EXC1 får betyget på TEN1 som slutbetyg.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Seminariedeltagande och hemuppgifter (DEL1; 3,0 hp), P/F
 • Hemövningar (EXC1; 4,5 hp), P/F
 • Valfri tentamen (TEN1; 0,0 hp), A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

John Cantwell

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2014

Ges av

ABE/Filosofi

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Antal platser: 5-50. Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.