Hoppa till huvudinnehållet

AK2014 Beslutsteori 7,5 hp

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK2014 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I många beslutssituationer tvingas vi att välja mellan olika handlingsalternativ utan att ha fullständig klarhet om vilka konsekvenserna blir. Målet med kursen är att ge insikter och underlag för egen reflektion om hur rationella beslut kan fattas i sådana situationer. Vi kommer att bekanta oss med begrepp såsom rationalitet, preferenser, mål, osäkerhet och nytta. Vad betyder det att en preferens, ett mål eller ett val är rationellt? Hur bör man fatta beslut under osäkerhet och risk? Vilken betydelse har den förväntade nyttan av olika handlingsalternativ för vilket beslut som bör fattas? Kursen kommer även att introducera grundläggande frågeställningar inom spelteorin och den kollektiva beslutsteorin.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten 

 • kunna redogöra för grunderna i formalisering av beslutsproblem, val av beslutsteoretisk metod, beslut under risk och osäkerhet samt beslutsteorins historia,
 • kunna redogöra för de grundläggande begreppen som används inom beslutsteori: osäkerhet och värden, i vilken mån det finns rationalitetsvillkor på dessa, och i vilken utsträckning de kan kvantifieras,
 • kunna tillämpa beslutsteoretisk teori och argumentera för vald lösning av beslutsproblem och spelteoretiska problem,
 • kunna diskutera och analysera beslutsteoretiska frågeställningar ur ett filosofiskt perspektiv,
 • kunna diskutera och problematisera beslutsteori och beslutsmetod i praktiska akademiska och yrkesmässiga sammanhang.

För högre betyg förväntas studenten dessutom

 • kunna analysera och problematisera formaliseringar av beslutsproblem, val av beslutsteoretisk metod givet ett visst beslutsproblem samt beslut under risk och osäkerhet,
 • kunna problematisera begreppen som används inom beslutsteori: osäkerhet och värden, i vilken mån det finns rationalitetsvillkor på dessa, och i vilken utsträckning de kan kvantifieras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande 120 hp. Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DELA - Seminariedeltagande och hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • EXCA - Hemövningar, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Valfri tentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som väljer att inte ta TENA men som blivit godkända på både DELA och EXCA får slutbetyget E.

Studenter som blir godkända på TENA och som blivit godkända på både DELA och EXCA får betyget på TENA som slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2014

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Cantwell (john.cantwell@abe.kth.se)

Övrig information

Antal platser: 5-50. Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

Studenter från alla KTH:s utbildningsprogram är välkomna till kursen.