AK2017 Introduktionskurs i forskningsetik 3,0 hp

Introduction to Research Ethics

Grundläggande kurs om etiska aspekter på forskning.

Denna introduktionskurs i forskningsetik täcker de huvudsakliga forskningsetiska problemen och begreppen, såsom autonomi och informerat samtycke, forskningsfusk, forskarens ansvar för forskningens konsekvenser, och etiska teoriers relevans för forskningsetiken. Forskningsetiska koder som t ex Helsingforsdeklarationen introduceras och diskuteras.

Efter fullbordad kurs ska studenten kunna identifiera och beskriva vanliga forskningsetiska problem och analysera problemen med hänsynstagande till empiriska faktorer. Dessutom ska studenten kunna föreslå lösningar på problemen och motivera de föreslagna lösningarna med hjälp av grundläggande etiska principer. Kursen ges i två inriktningar, nämligen för studenter inom 1) naturvetenskap och ingenjörsvetenskap respektive 2) samhällsvetenskap och humaniora. Inriktning väljs i samråd med lärare vid kursstart.

Undervisningen består preliminärt av sex föreläsningar/seminarier.Kursen ges på engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50836

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  2 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  Endast ett schemalagt tillfälle från början, kursdeltagarna kommer överens om resterande schema. (mer info )

 • Kursansvarig

  Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter från alla program, åk 3 eller högre

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50018

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  2 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  Endast ett schemalagt tillfälle från början, kursdeltagarna kommer överens om resterande schema. (mer info )

 • Kursansvarig

  Jesper Ahlin Marceta <jahli@kth.se>

 • Lärare

  Jesper Ahlin Marceta <jahli@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter från alla program, åk 3 eller högre

Lärandemål

Efter kursen ska den studerande kunna identifiera och beskriva vanliga forskningsetiska problem, analysera problemen så att relevanta empiriska faktorer dras in och diskuteras, samt kunna ge förslag till lösning av problemen och kunna motivera denna lösning med hjälp av etiska grundprinciper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna introduktionskurs i forskningsetik täcker de huvudsakliga forskningsetiska problemen och begreppen, såsom autonomi och informerat samtycke, forskningsfusk, forskarens ansvar för forskningens konsekvenser, och etiska teoriers relevans för forskningsetiken. Forskningsetiska koder som exempelvis Helsingforsdeklarationen introduceras och diskuteras.

Kursen erbjuds till studentgrupper inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt samhällsvetenskap och humaniora. Viss undervisning är gemensam, medan annan undervisning ges separat för de olika studentgrupperna.

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats. Om färre studenter tackar ja finns möjligheten att i samråd med läraren omvandla kursen till läskurs.

Kursupplägg

Undervisningen består av fem föreläsningar/seminarier. Kursen ges på engelska.

Behörighet

Högskolestudier inom naturvetenskap/teknik motsvarande 120 hp, samt engelska B.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • DELA - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5, betygsskala: P, F
 • INLA - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Fullgjort deltagande och godkänd inlämningsuppgift.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats.

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.

Påbyggnad

Möjlig påbyggnad: AK2018 Fortsättningskurs i forskningsetik 7,5 hp.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.