Hoppa till huvudinnehållet

AL2143 Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2143 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Strategier för en bättre miljö

- Cleaner Production-strategier och -utvärderingsmetoder

- Hantering av industriellt avfall

- Strategier och metoder för att minimera avfallsproduktion och för resursanvändning

- För- och nackdelar med olika tekniker

- Exempel på applikationer

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för strategier och tekniker för en renare industriell produktion.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

- Definiera Cleaner Production och beskriva mål och hinder för Cleaner Production.

- Föreslå och motivera Cleaner Production strategier och åtgärder för olika industriella miljöproblem, baserat på ett systemperspektiv.

- Beskriv och förklar hur man använder olika enhetsoperationer som processintegrerade eller externa reningssteg i industriell produktion för att minimera förorening av luft och vatten och produktion av avfall.

- På en grundläggande nivå beskriv olika industriella miljötekniker för att minimera förorening av luft och vatten och diskutera deras för- och nackdelar.

- Föreslå och motivera valet av olika miljötekniska lösningar för att minimera förorening av luft och vatten och avfallsproduktion och för resursutnyttjande inom industrin.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Gymnasiekursen Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2143

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd