Hoppa till huvudinnehållet

AM205U Stadens design och byggande 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AM205U (VT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syntetiserar och bygger vidare på kunskap från de fyra första kurserna i programmet [AM201U;

AM202U; AM203U; AM204U]. Kursen behandlar stadsutveckling på stadsdelsnivå och jämför och problematiserar erfarenheter från föregående kurser.

I kursen ingår en studieresa med påföljande projektuppgift i grupp. Kursen börjar med en resa till ett nordisk stadsutvecklingsområde (i sent skede) och därefter följer grupparbetet kring en stadsdel som är under utveckling (i tidigt skede). Som del i kursen ingår också en självutvärdering och reflektion kring det förslag gruppen arbetet fram och hur väl man interagerat inom gruppen och vilka rollen man tagit.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- förstå, förklara, differentiera och syntetisera faserna i stadens design och byggande

- identifiera och förstå kopplingen mellan hållbarhetsaspekter och innovation/nyskapande i stadsbyggande och stadsutveckling

- beskriva och förklara ett stadsbyggnadsprojekt utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, vilket inkluderar processer och aktörer, ekonomi, design, hållbarhet samt val av tekniska lösningar

- identifiera föreliggande och potentiella intresse- och/eller målkonflikter i ett stadsbyggnadsprojekt och från ett kritiskt perspektiv granska i vilken mån dessa påverkat projektets utveckling

- integrera tidigare yrkeslivserfarenhet och insikter från de föregående kurserna i programmet och formulera konstruktiva förslag för hur ett stadsbyggnadsprojekt kan optimeras i process och resultat

- reflektera över den egna och andras professionella roller i stadsbyggnadsprocessen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet och godkänt betyg från:

- Bostadsbyggande från ax till limpa (AM201U)

- Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering (AM202U)

- Resurssnålt byggande (AM203U)

- Konflikter och komplexitet i stadens byggande(AM204U)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erik Stenberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Uppdragsutb, Design och byggande i staden

Huvudområde

Arkitektur, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Stenberg

Övrig information

Kursen ingår i magisterprogrammet Design och Byggande i Staden och är en uppdragsutbildningskurs.

Sju kursdagar fördelade på två eller tre tillfällen samt eget arbete mellan kursträffarna.

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.