Hoppa till huvudinnehållet

DA225X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DA225X (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innan examensarbetskursen påbörjas skall studenten ha identifierat en lämplig examensarbetsuppgift och formulerat ett projektförslag så att detta kan presenteras för examinator för godkännande. Uppgiften skall väljas så att den innebär en naturlig progression av de kunskaper och färdigheter som förvärvats  inom utbildningen och i en eventuell fördjupning inom utbildningen.

Studenten skall skriva en individuell plan för examensarbetet i vilken problembeskrivningen/uppgiften och förutsättningarna för genomförandet av arbetet preciseras. Den individuella planen för examensarbetet skall innehålla bakgrund inkluderande problembeskrivning och vetenskaplig frågeställning/ar, syfte, mål, avgränsningar, projektets relevans[1], metoder och tidsplan för examensarbetets genomförande. I planen skall också finnas en kortfattad självreflektion där studenten redogör för sin kunskap att genomföra uppgiften samt planering för hur eventuella kvarvarande kurser som krävs för examen skall avslutas[2]. Den individuella planen för examensarbetet skall godkännas av examinator.

Studenten genomför en fördjupad förstudie inkluderande diskussion av metodval och teoretisk bakgrund med litteraturstudie som rapporteras som del av utkast till en preliminär version av den skriftliga examensarbetsrapporten.

Studenten genomför ett självständigt arbete där kunskaper och metoder från utbildningen tillämpas.

Studenten planerar och genomför muntlig presentation och försvar av det egna examensarbetet.

Studenten genomför muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete på samma nivå.

Studenten skriver och presenterar en skriftlig examensarbetsrapport där studenten klart redogör för och diskuterar sina slutsatser i examensarbetet och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Studenten utför en självvärdering av examensarbetet enligt mallen för ”Bedömning av kvalitet på examensarbete för civilingenjörs- och teknologie mastersexamen”.

[1] Med relevans avses relevans i förhållande till utbildningen, aktuell forskning och utveckling i relation till den inriktning studenten studerar samt relevans för avnämare och samhälle.

[2] Ett utkast till denna del kan lämpligen begäras in i samband med att det initiala projektförslaget lämnas in innan studenten är antagen till examensarbetskursen, Kvarvarande kurser inom utbildningen skall planeras avslutas senast i samband med avslutning av examensarbetet

Lärandemål

Examensarbetet[1] syftar till att studenten skall tillämpa och fördjupa kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörsprogram betonas både det tekniska/naturvetenskapliga innehållet och metodkunskaper.

Efter genomfört examensarbete skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör/teknologie master enligt de nationella målen för civilingenjör samt teknologie master i högskoleförordningen. Dessa innefattar:

 • väsentligt fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • fördjupad metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen,
 • förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar även med begränsad information,,
 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska/arkitektoniska lösningar,
 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap,
 • förmåga att på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
 • förmåga att inom examensarbetets ramar identifiera vetenskapens och ingenjörens roll i samhället, 
 • förmåga att inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att relevanta dimensioner av hållbar utveckling skall beaktas, samt
 • förmåga att inom examensarbetets ramar bedöma och visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete vad avser metoder, arbetssätt och resultat av examensarbetet.

[1] Också benämnt självständigt arbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Samtliga kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå ska vara helt avklarade. Dessa 60 hp ska innefatta samtliga kurser i programmet/en[1] relevanta för examensarbetet samt en kurs i vetenskapsteori och -metodik. Denna kurs skall vara slutrapporterad med godkänt betyg.

[1] I det fall studenten är inskriven både på ett civilingenjörs- och ett masterprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

·         Individuell plan för examensarbete

·         Aktiv närvaro vid två muntliga presentationer av examensarbete på avancerad nivå.[1]

·         Förstudie, diskussion av metodval och litteraturstudie

·         Självvärderingsrapport

·         Muntlig presentation

·         Skriftlig och muntlig opposition på annan students examensarbete på avancerad nivå

·         Skriftlig rapport med sammanfattning/abstract på både svenska och engelska

[1] Det rekommenderas att den aktiva närvaron vid examensarbetspresentationer sker tidigt i processen. Momentet kan tillgodoräknas om det ingått i tidigare kurser. Det kan också ske på studentens eget initiativ innan kursen påbörjas – då skall det finnas skriftlig dokumentation på aktiv närvaro.

Övriga krav för slutbetyg

Krav enligt KTHs regelverk för examensarbeten och samtliga examinationsmoment enligt ovan skall vara godkända inom ett år från startdatum för examensarbetet. I annat fall avslutas examensarbetet med underkänt betyg om inte särskilda skäl föreligger.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Lagerström

Profile picture Patric Jensfelt

Profile picture Olof Bälter

Profile picture Viggo Kann

Profile picture Olov Engwall

Profile picture Leif Handberg

Profile picture Roberto Bresin

Profile picture Henrik Artman

Profile picture Johan Håstad

Profile picture Rolf Stadler

Profile picture Sten Ternström

Profile picture Kristina Höök

Profile picture Danica Kragic Jensfelt

Profile picture Mads Dam

Profile picture Mathias Ekstedt

Profile picture Jonas Beskow

Profile picture Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Profile picture Cristian Bogdan

Profile picture Leif Dahlberg

Profile picture Jan Gulliksen

Profile picture Joakim Gustafsson

Profile picture György Dán

Profile picture Anders Hedman

Profile picture Mårten Björkman

Profile picture Magnus Boman

Profile picture Pawel Herman

Profile picture Carlo Felicetti

Profile picture Ylva Fernaeus

Profile picture Panagiotis Papadimitratos

Profile picture Stefano Markidis

Profile picture Roberto Guanciale

Profile picture Haibo Li

Profile picture Jana Tumová

Profile picture Arvind Kumar

Profile picture Tino Weinkauf

Profile picture Cyrille Artho

Profile picture Elena Troubitsyna

Profile picture Benoit Baudry

Profile picture Martin Monperrus

Profile picture Bob Sturm

Profile picture Aristides Gionis

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DA225X

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ann Bengtsson, e-post: ann@csc.kth.se, tel: 790 6209 (Datalogi), Anders Hedman ahedman@kth.se (MDI och Medieteknik)