Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD1331 Grundläggande programmering 5,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1331 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • översiktligt identifiera delarna av och terminologin för ett datorsystem, såsom CPU, minne, operativsystem och användargränssnitt
 • hämta, spara, uppdatera och dokumentera förändringar i kod med ett versionshanteringssystem
 • klassificera syntaktiska element i programkod med rätt terminologi
 • identifiera och tillämpa grundläggande datatyper, klasser och typkonverteringar
 • tillämpa och felsöka flödeskontroll samt logiska och aritmetiska uttryck
 • analysera en variabels räckvidd och livslängd
 • grafiskt beskriva kopplingen mellan variabelnamn, typer och data
 • felsöka korta program skrivna av andra
 • skriva och felsöka längre program
 • skriva en specifikation för ett längre program
 • dela upp ett problem i hanterliga delar
 • dela upp ett program i hanterliga delar
 • använda och utvärdera god programmeringspraxis
 • implementera, felsöka och med rätt terminologi beskriva rekursiva algoritmer
 • kombinera programspråkets inbyggda funktioner med egna funktioner för att lösa programmeringsproblem

för att kunna

 • utföra beräkningar och lösa programmeringsproblem
 • använda KTH:s datorsystem
 • vara förberedd för fortsättningskursen i datalogi.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • implementera ett interaktivt grafiskt användargränssnitt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). DD1301 Datorintroduktion rekommenderas och kan läsas parallellt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KONT - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Individuellt programmeringsprojekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är inte möjligt efter kursomgångens slut.

Examinator

Profile picture Sten Andersson

Profile picture Stefan Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1331

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1327 Grundläggande datalogi

Kontaktperson

Marcus Dicander, e-post: dicander@kth.se

Övergångsbestämmelser

De tidigare momenten LAB1, TEN2 och LAB2 ersätts av LAB4, KONT respektive PRO1.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex