DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp

Applied Cryptography

Kursen fungerar som en introduktion till kryptografi fran ett datasäkerhets- och integritetsperspektiv.
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 tilkry20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

·         använda grundläggande terminologi inom datasäkerhet och kryptografi korrekt,

·         beskriva kryptografiska koncept och förklara deras säkerhetsegenskaper,

·         identifiera och kategorisera hot mot ett IT system på en konceptuell nivå,

·         hitta och använda dokumentation av kryptografiska bibliotek och standarder,

·         analysera beskrivningar av kryptografiska system och protokoll i termer av svartlådekryptografiska primitiver från ett programvaruutvecklingsperspektiv,

·         identifiera sårbarheter utifrån systembeskrivningar, uppskatta hotbilden, föreslå motåtgärder mot identifierade hot, samt visa att de är effektiva,

·         jämföra motåtgärder, utvärdera deras sidoeffekter, och presentera resonemangen för andra

i syfte att

·         som samhällsmedborgare och ingenjör kunna resonera om tillämpad kryptografi i allmänhet och risker med att använda/utveckla kryptografi i synnerhet,

·         i arbetslivet och/eller forsknings- och utvecklingsprojekt kunna utvärdera utmaningar inom programvaruutveckling relaterade till kryptografi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande koncept och principer, intuition om säkerhet, implementations- och ingenjörsaspekter samt påverkan på samhället, svartlådeanalys, användande av kryptografiska primitiver som
symmetrisk och asymmetrisk kryptering i tillämpningar, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner, och enklare kryptosystem och protokoll.

Behörighet

Slutförd kurs DD2395 Datasäkerhet 6 hp, eller motsvarande kurs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Teoretisk datalogi

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.